އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ކުއްޖާ އެހެން ކުދީންނާ އަޅާ ކިޔުމަކީ މައިންބަފައިންނަށް ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް!: ޝައިޚް ޝާފިޢު

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ކުއްޖާ އެހެން ކުދީންނާ އަޅާ ކިޔުމަކީ މައިންބަފައިންނަށް ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް!: ޝައިޚް ޝާފިޢު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ކުއްޖާ އެހެން ކުދީންނާ އަޅާ ކިޔުމަކީ މައިންބަފައިންނަށް ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކެވެ.

ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ. ކަންކަން ދަސްކުރުމާއި، އުނގެނުމާއި، ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ހުނަރުވެރިކަމާއި، ވިސްނުންތޫނު ކަމަކީވެސް އެކި ކުދީންގެ ކިބައިގައި އެކި މިންވަރަށް ހުންނަ ކަންކަމެވެ.

އެވެނި މީހެއްގެ މިވެނި ދަރިއަކު މާ މޮޅުކަމަށް ދެކި، އަމިއްލަ ދަރިފުޅު ދަށްކޮށް، މޮޅު ކުއްޖާއާ އަރާހަމަކުރުމަށް ދަރިފުޅަށް އޮބިނޯންނަ ވަރަށް ޕްރެޝަރުކޮށް، އަމިއްލަ ދަރިފުޅާމެދު މާ ދެރަ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ދުށުމަކީ، ތަރުބިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ، ހެޔޮ ވިސްނޭ މަންމައަކު އަދި ބައްޕައަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

الشيخ محمد شافع #SheikhShafiuQA

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
23%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް