އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ޤާއިމުކޮށް، ބަރަހަނާ ސައިޓްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ބްލޮކްކޮށްދެއްވާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ޤާއިމުކޮށް، ބަރަހަނާ ސައިޓްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ބްލޮކްކޮށްދެއްވާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

"ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ފާހިޝް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް 2 ކަމެއް ކުރަން އެބަޖެހެއެއެވެ. އެއީ ބަރަހަނާ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކް ކުރުމާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައިވާ ފަދައިން ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމެވެ. 

ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތުއްތު ޅަ ދަރިންނަށް ސަލާމަތްކަން ހޯދައިދެވޭނީ ވެސް މިދެކަންތައް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކޮށްގެންނެވެ. 

އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢާއަށް އަމަލުކޮށްގެން މެނުވީ މުޖުތަމައު އިޞްލާޙް ކުރުމަކީ ދުވަހަކުވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ!" –ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
44%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް