އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާލިއްޔާއަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމިގެން ނުވާނެ! ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތައް ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

މާލިއްޔާއަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމިގެން ނުވާނެ! ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތައް ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

"ދިވެހި ދައުލަތް ލޫޓުވާލައި، ޓީއެމްއޭއަށް ނުޙައްޤުން ފައިދާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމިގެން ނުވާނެއެވެ! އެކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތައް ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ!"

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު 

އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަމުގަ އާއި ޤައުމީ ކަންކަމުގައި އަބަދުވެސް ބަސްފުޅު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވިއިރު އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުން ވެސް ގެންދަވަނީ މިފަދަ ޝުޢޫރުތައް ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ. 

އެމްޑީޕީއަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަޙްމަދު ޢާރިފް އިއްޔެ ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ "ފ. އަތޮޅު ނޫނަސް މިއޮއް ތަނެއް ވިއްކާލަނީ" ކަމަށެވެ. 

"ސިޓީއަކުން ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ތަނެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ! ބޮޑެތި މުޢާމަލާތްކުރާ ގޮތަކީ އެއްބަސްވުން ހަދައި ހެކިންނާއިއެކު ދެ ފަރާތް ސޮއިކޮށްގެންނެވެ. ފ. އަތޮޅު ނޫނަސް މިއޮއް ތަނެއް ވިއްކާލަނީއެވެ!" އަހްމަދު ޢާރިފް (އާރުޓޭ)

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް