އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސެކިޔުލާރ ފިކުރުގެ ބައަކު ހިންގި ޣައިރު ޤާނޫނީ ވޯކްޝޮޕަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރުމުން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި

ސެކިޔުލާރ ފިކުރުގެ ބައަކު ހިންގި ޣައިރު ޤާނޫނީ ވޯކްޝޮޕަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރުމުން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

"ލަދެއް ނެތި އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ދިފާއުކުރި އެމްޑީޕީގެ މަދު ބައަކު އަނެއްކާ ސެކިޔުލާރ ފިކުރުގެ ބައަކު ހިންގި ޣައިރު ޤާނޫނީ ވޯކްޝޮޕަށްވެސް ތާއީދުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އަގުވެއްޓެނީ މިފަދަ ލަދުކުޑަ މަދު ބައަކާއިހެދިއެވެ. ޕާޓީގެ މިހާރުގެ ލީޑަރޝިޕް އޯވަރހޯލްކުރަން ޕާޓީޯގެ ލޮބުވެތި ޢާންމު މެންބަރުން ވިސްންވާށެވެ!" –ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް ސެކިޔުލާރ ފިކުރުގެ މީހުން ލައްވައި ދިވެހިން ބޮލަށް ސެކިޔުލާރ ޗިޕް ޖެއްސުވުމުގަ އިސްކޮށް ތިބީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އެންމެ އިސް މީހުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ބައެއް މެންބަރުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން ބޭނުންވުމުން ޤާނޫނުތައް މުގުރައި ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ސެކިޔުލާރ ޗިޕް ޖެއްސުވޭނަމަ އެއީ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވާނަމަ ކަންބޮޑުވާނީ ކޮން ކަމަކާތޯ ގިނަ ބައަކު ދަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދުގެ އިތުރު ބައެއް ޓްވީޓްތައް: 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


55%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
11%
އޯކޭ
22%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް