އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފްތާވެސް މުސްތަޤްބަލުވެސް އުޖާލާ ކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާ ކުރުން ގިނަކުރައްވާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފްތާވެސް މުސްތަޤްބަލުވެސް އުޖާލާ ކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާ ކުރުން ގިނަކުރައްވާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފްތާވެސް އަދި މުސްތަޤްބަލަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ލެއްވެވުން އެދި ދުޢާކު ދުޢާ ކުރެއްވުން ގިނަކުރައްވާށެވެ!

"ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފްތާވެސް އަދި މުސްތަޤްބަލަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ލައްވަވާނދޭވެ!" އާމީން 

މުޞީބާތުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ފަތިސް ނަމާދަށްފަހުގައިވެސް މިފަދަ ދުޢާތައް ގިނަގިނައިން ކުރައްވާށެވެ! 

 - ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
11%
އޯކޭ
77%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް