އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފާހިޝް ޢަމަލުތައް ކުރުން ހުއްޓުވޭނީ ކައިވެނިކުރަން ކުޑަކުދިން ކަމަށް ދެކޭ ޢުމުރުގެ ކުދިން ޒިނޭކުރުން ހުއްޓުވައިގެން!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ފާހިޝް ޢަމަލުތައް ކުރުން ހުއްޓުވޭނީ ކައިވެނިކުރަން ކުޑަކުދިން ކަމަށް ދެކޭ ޢުމުރުގެ ކުދިން ޒިނޭކުރުން ހުއްޓުވައިގެން!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

މުޖުތަމައިގައި ހަރުލާފައިވާ ފާހިޝް ޢަމަލުތައް ކުރުމުގެ ނުބައި އާދަތައް ހުއްޓުވޭނީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުރިކަންކަމަށް ލޯބިކޮށްގެންކަން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ބަޔާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

"ބައެއް މީހުންގެ ވިސްނުން ހުންނަނީ އެކޮޅުކޮޅުންނެވެ! 18 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކައިވެނިކުރާ ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ ބުނަނީ އެއީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. 18 އަަހަރުވާއިރު އެތައް ފަހަރު ޒިނޭކޮށްފައިވުމަކީ އެއްވެސް ބޮޑުކަމަކަށް ނުހަދައެވެ! 

ދެއަންބަށް ކައިވެނި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން އިސްލާމް ދީނަކީ ކޮންކަހަލަ ދީނެއް ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރެ ކިތަންމެ ގިނައިން ޒިނޭ ކުރިނަމަވެސް އެއީ މައްސަލއެއް ކަމަކަށް ނުދެއެވެ! 

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތް ހަދަނީ ހަޑި ޘަޤާފަތަކަށެވެ. ރީތިކަމަށް ހަދަނީ ހުޅަނގުގެ ޘަޤާފަތެވެ!"

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް