އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހަފްތާޢަކު 3 ދުވަހު ޑައިލިސް ހަދަމުންދާ 3 ކުދިންގެ މަންމަ އަންސާރާ އެދެނީ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ތިއަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް!

ހަފްތާޢަކު 3 ދުވަހު ޑައިލިސް ހަދަމުންދާ 3 ކުދިންގެ މަންމަ އަންސާރާ އެދެނީ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ތިއަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ސ. ހިތަދޫއަށް ނިޞްބަތްވާ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ އަންސާރާ އަޙްމަދު އަކީ 2 ކިޑްނީ ފޭލްވެގެން ޑައިލިސިސް ހަދަމުންދާތާ 2 އަހަރުވެފައިވާ، މިހާރު ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު ޑައިލިސް ހަދަންޖެހިފައިވާ 3 ދަރިންގެ މަންމައެކެވެ. 

އެހައިގިނައިން ޑައިލިސިސް ހަދަންޖެހުމުން އަންސާރާއަށް ދިރިއުޅެންޖެހިފައިވަނީ ވަރަށް ވޭނުގައެވެ. އަންސާރާ އަށް މިހާރުވަނީ ކިޑްނީއެއް ލިބޭގޮތްވެފައެވެ. ނަމަވެސް ހަމައެަކަނި ޑޯނަރއަށްެސް 500،000 (ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ ދޭންޖެހެއެވެ. 

އާސަންދައިން ދެނީ ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚަރަދުތަކެވެ. އެއިގެ އިތުރުން ހުރުމާއި ކެއުމާއި އަދި ދަތުރުފަތުރުތަކާއި އެނޫންވެސް ޚަރަދުތައް އާސަންދައިން ނުކުރާތީ ކުރަންޖެހޭނީ އަމިއްލައަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންސާރާ އެދި އާދޭސްކުރަނީ ތިއަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށެވެ. އެބޭފުޅަކަށް ވެދެއްވެން އޮތް މިންވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށެވެ.

އަންސާރާ އަޙްމަދު: 7203911

ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރާއި އިތުރު މައުލޫމާތު: 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ