އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި އިންޞާފުން ކަންކަން ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގަ މުއައްސަސާއަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގަދަވާނެ ކަމެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި އިންޞާފުން ކަންކަން ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގަ މުއައްސަސާއަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގަދަވާނެ ކަމެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި އިންޞާފުން ކަންކަން ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގަދަވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރާ އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު "ސެޓަނިކް ރިފޯމް ޕޭޕަރސް" ގައި ހުރިކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ފާހަގަކުރައްވަމުން ގެންދިއަ މައްސަލަތައް ހުރިކަން ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަވެސް ސާބިތުވާކަން ފުލުހުން ހާމަކުރުމުން ފުލުހުންނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައެވެ.   

"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން! ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި އިންޞާފުން ކަންކަން ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ތިއަ މުއައްސަސާއަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގަދަވާނެ ކަމެއް! ޔަޤީނުން ވެސް އެމްޑީއެން ވަނީ އިންތައް ފަހަނައަޅައިގެންގޮސް ﷲ އަށާ ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ހަޖޫ ޖަހައިފަ. އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، އެމްޑީއެން އުވާލައްވާ!"


އަބްދުއްލަތީފް