އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

އަހަރެމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ނިޢްމަތްތައް ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތައ...

2019-04-07 23:29:33
ޚަބަރު

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ކަމުދާ ފިލްމުތަކެއް އުފައްދާ އެއް ބަޔަކީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓޭ ބުނުމުން ހަމަ ޔަ...

Advertisement