އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާއަކީ ދަރިންގެ ކަންކަމުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހީތެރިވެދޭ މީހެއް ނޫނެވެ. ބުނަނީ އަޅުކަމުގަ ގިނަ ވަޤުތު ހޭދަކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. އެއީ އެކަން އޮންނަ ގޮތްތޯއެވެ؟

ޖަވާ...

2023-12-10 08:56:26
ޚަބަރު

ދަންނަ މީހުންނާ ރައްޓެހިންގެ ދިރިއުޅުމުން ބަލާށެވެ! ލިބޭ މިންވަރަކުން ޢާއިލާގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ސަމާލުކަން ދޭ ޢާއިލާތަކުގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވާނެއެވެ. އެއީ ކީއްވެގެންކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުނ...

Advertisement