އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

އެންމެހާ ޙަމްދާ ޘަނާ ޝުކުރު ހުރީ އެއްކައުވަންތަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް. އެކަލާނގެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އީމާން ކަންމަތީ މިތަނުގަ ޖަމާކުރެއްވިކަމަށްޓަކައި...

2024-03-01 13:05:33
ޚަބަރު

ބައެއް މީހުންނަށް ކައިވެނި މާނަކުރެވެނީ ކައިވެނިކުރުމުން އަތަށްދޭ ސެޓުފިކެޓު ކަމުގައެވެ. ހަޤީޤަތުގައި ކައިވެންޏަކީ އެއަށްވުރެ މާމުހިންމު ކަމެކެވެ. ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓު ބ...

Advertisement