އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހިނަގާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ މިނިވަންކަމާއިއެކު މަގުމަތީގައި އުޅެވޭ ބައަކަށް އެތަންތަނުން ޚިދުމަތް ނުދެވޭތީ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުނ...

2021-03-21 16:26:23
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ބުނާގޮތުން ހަށިގަނޑުން ކިތަންމެ ބޮޑުވިނަމަވެސް 18 އަހަރު ނުފުރޭނަމަ އެއީ ކުޑަކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ކުޑަކުދިންނަށް ހިނގާ ޙުކުމެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ...

Advertisement