އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ސ. ހިތަދޫއަށް ނިޞްބަތްވާ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ އަންސާރާ އަޙްމަދު އަކީ 2 ކިޑްނީ ފޭލްވެގެން ޑައިލިސިސް ހަދަމުންދާތާ 2 އަހަރުވެފައިވާ، މިހާރު ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު ޑައިލި...

2021-01-02 19:33:42
ޚަބަރު

އެކާފަރުން އެރެއަކަށްޓަކައި ގޭތެރެއާއި ވަށައިގެންވާތަންތަނާއި ހުރިހައިތަނެއް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބޮކިފަތިދަމައި ހަވާއަރުވައި ކެއިންބުއިމުގައި ބޮޑެތި ޖާފަތްތައް ތައްޔާރުކޮށް ކާ...

Advertisement