- ރިޕޯޓް -

(މިރުޒާގެ ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަ ބައި)

އެމްޓީސީސީ ގައި ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް އެސިސްޓެންޓް އެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގދ. ގައްދޫ/ ނިރޮޅުގެ މިރުޒ...

2018-12-04 18:18:11
ޚަބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 2 ކޮމިޝަން އުފައްދަވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގަ މުއައްސަސާތައް ފޭލްވެފައިވާތީއެވެ. ފައުޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވުނު ބޮޑެތި ތުހުމަ...

Advertisement