އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

2 ކިޑްނީ ފެއިލްވެ ފުރާނައާއި ހަނގުރާމަކުރަމުން އައި ހަލީމާ ހުސައިން (ފިލްޓަރުގެ ޅ.ހިންނަވަރު) އަށް އެންމެ ފަހުން ލައްވަން މެދުވެރިވީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ކިޑްނީއެވެ. ދ...

2022-07-14 15:12:28
ޚަބަރު

އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ހުޒައިލް ބިން ހޫދު ޢަބްދުލްޣަފޫރަކީ ޢުމުރުން 4 އަަހރުން ފެށިގެން ފިޓްޖެހެމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ. ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ނުކުރެވޭތީ އެކި ފަހަރުމަތިން...

Advertisement