އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިބި ޑައާނާގެ ލަޝްކަރު ހިމެނޭ ގޮތުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ސިފައިންގެ ޢަދަދު ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދެކޮޅުހަދައިފައެވެ. އަދި މިހާރުވެސް...

2021-07-26 16:50:48
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކަން ހިންގަނީ ޤާނޫނު އަސާސީއެއްގެދަށުންނެވެ. އެޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ މުހިންމު ދެކަމަކީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވެވޭނީ މުސްލިމ...

Advertisement