އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ހުޒައިލް ބިން ހޫދް ޢަބްދުލްޣަފޫރަކީ އުމުރުން 4 އަހަރުން ފެށިގެން ފިޓްޖެހެމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ. ހުޒައިލަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ފިޓް ޖެހުނަސް ނުއެނގ...

2021-07-16 16:02:16
ޚަބަރު

އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި 3 ހާދިސާގެ ވާހަކަވެސް މިދަންނަވަނީ ލޯމައްޗަށް ފެނުނު ގޮތަށެވެ. ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ކަންކަން ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މާތް...

Advertisement