އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

ފިރިމީހާއަށް ބާރު އޮންނާތީ ބައެއް ފިރިން ކަންކަންކުރަނީ ހިތަށް އެރި ގޮތަކަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދެރަ ނިކަމެތި އަނބިންނާއިމެދު ކަންކަން ކުރަނީ އެފަހަރަކު ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންވި...

2023-09-16 05:18:54
ޚަބަރު

އަންހެނަކަސް، ފިރިހެނަކަސް ކިތަންމެ ތަނަވަސް ބައިވެރިޔައަކާއި ކައިވެނިކުރެވުނަސް ހިތް ނުފުރެނީ ކީއްވެ؟ ކަމާއިމެދު ގިނަބައަކު ސުވާލުކުރެއެވެ. މިފަދައިން ސުވާލުކުރައްވާ ފަރ...

Advertisement