އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުޑައިރު އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ވަރަށް ދަތި ޙާލުގައި ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރީ މަންމައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޢުމުރުން 19 އަހަރުގައި ރަށަށް ޗިއްޓީ ހޭދަކޮ...

2023-06-05 08:05:03

Advertisement