ވިޔަފާރި

ހުޅުމާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މޮޑަރން އިންޓީރިއަރ ގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

08 months, 1 week ago

ހުޅުމާލެއިން ގޯތިގެދޮރާއި ފްލެޓް ލިބި، އެތަނަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް "މޮޑަރން އިންޓީރިއާރ" ގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ވަރަށް ހެޔޮ އަގުތަކަކާއިއެކު ޕޮއިސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ހުޅުވައިފި

01 yr 3 months ago

ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސެންޓު ވިއްކުމަށް ރާއްޖޭގައި ނަން މަޝްޙޫރު ވެފައިވާ "ޕޮއިސް" އިން، ވަރަށް ހެޔޮ އަގުތަކަކާއިއެކު އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު…

ދަރިން ގިނަވުމުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފި

01 yr 9 months ago

މައިންނަށް 3،000 ރުފިޔާ އާއި 4،000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފިއެވެ.

ލިޓަސް އިން ބުނީ މިޕްރަމޯޝަނުގެ ތެރެއިން…

އެސްޓީއޯ އިން ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި

01 yr 4 months ago

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ރޯދަމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ގެނައި ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް…

ދިރާގުގެ ބައި މިލިއަން ވަނަ ކަސްޓަމަރު ލައިޝާއަށް ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ދީފި

02 yrs, 1 month ago

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުގެ ބައި މިލިއަން ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ފާޠިމަތު ލައިޝާ ޝާހިރު (ހ.ފުރަހަނި) ހޮވުމުން ލައިޝާއަށް އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެއް…

އެސްޓީއޯ އިން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޚާއްޞަ 3 ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި

02 yrs ago

ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ގެސްޓް ހައުސް ކޮންފަރެންސުގެ ތެރެއިން، ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތަފާތު 3 ޕެކޭޖެއް އެސްޓީއޯ އިން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ތައާރަފްކޮށްފި

02 yrs, 1 month ago

އުރީދޫ އިން ވަރަށް ހާއްސަ އޮފާތަކާއި އެކު ސެންސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްމާޓްފޯން ކަމަށްވާ ގެލެކްސީ ނޯޓް7 ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން އުރީދޫއިން…

އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ކޮންމެ 25 ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ހަދިޔާދެނީ

02 yrs, 1 month ago

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސް ސުޕަރމާޓްގެ ރިހިޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ 25 ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ހަދިޔާދޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން…

ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސްގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

02 yrs 2 months ago

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސްގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖަައްސައިފިއެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް ކޮންފަރެންސަކީ…

އޭޑީކޭގައި މިއަހަރު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދޭނެ

02 yrs 3 months ago

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަހަރު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އިތުރަށް ފަށައި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ގްރޫޕުން ބުނެފިއެވެ.…

ޖޮބް އޮފާރ މޯލްޑިވްސް: ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހުރިހާ ވަޒީފާއެއް އެއްތަނަކުން ބަލާލެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް!

09 months 3 weeks ago

ވަޒީފާއެއް ހޯދުމުގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވާ އެއް ދަތިކަމަކީ، އެމީހަކު ބޭނުންވާފަދަ ވަޒީފާއެއް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހޯދެން ނެތުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ‏ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ‏އާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވަވައިފި

02 yrs ago

 


 


"ގެސްޓްހައުސް އިންޓަރނެޓްް"ގެ ނަމުގައި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޚާއްޞަ ޕެކޭޖްތަކެއް ދިރާގުން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.


 


މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި…

ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރުގެ ޓެނިސް މުބާރާތްތައް އެސްޓީއޯ އިން ސްޕޮންސަރކޮށްފި

02 yrs 2 months ago

2017،2016 އަދި 2018ވަނަ އަހަރު"އެސްޓީއޯ ނިޕޯން ޕެއިންޓް ނޭޝަނަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް"ގެ ނަމުގައި އަހަރީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ސްޕޮންސަރކޮށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން…

ދިރާގު ރޯދަ ބޮޑު ހަދިޔާގެ 4 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއާއި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

02 yrs 2 months ago

ދިރާގު ރޯދަހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން 1437 ގެބޮޑުހަދިޔާގެ 4 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާ އާއި އިނާމް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގާއި ރީފްސައިޑް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މިޕްރޮމޯޝަންގައި،…

އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާރޓް ގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

02 yrs, 1 month ago

ދުނިޔޭގެ 20 ޤައުމަކުން އެތެރެކުރާ 36 ބްރޭންޑްގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެސްޓީއޯއިން ސުޕަރމާރޓް ހޯލްސޭލް ސެންޓަރ ހުޅުވައިފިއެވެ.

އޯކިޑް މަގުގައި ހުންނަ…

 1 2 3 >  Last ›