ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ކޮރެއާ އިން ޖަރުމަނު ބަލިކުރި އިރު، ސްވިޑްން އިން މެކްސިކޯ ބަލިކޮށްފި

02 months 3 weeks ago

ގްރޫޕް އެފްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި ކޮރެއާ އިން ޖަރުމަނު ބަލިކުރި އިރު، ސްވިޑްން އިން މެކްސިކޯ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ކުޅުނި ސްވިޑްން މެކްސިކޯ މެޗު…

ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ..

02 months 3 weeks ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީން ނުވަތަ ގަދަ 16 ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅޭ މެޗުތައް މި ޖޫން މަހުގެ 30 އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ.

ގްރޫޕް ޑީ އިން ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންއަށް ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އާޖެންޓީނާ..

02 months 4 weeks ago

ރަޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ ތައްޠަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާުގެ ގްރޫޕް ޑީ އިން ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންއަށް ކްރިއޭޝިއާ އާއި އާޖެންޓީނާ ހިނގައްޖެއެވެ.

މިރޭ…

ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނަ ފްރާންސަށް، ދެވަނަ ޑެންމާކަށް..

02 months 4 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނަ ފްރާންސް އަދި ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ޑެންމާކް ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ފްރާންސަށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ…

ގްރޫޕް ބީ އިން ސްޕެއިން އާއި ޕޯޗުގަލް ގަދަ 16އަށް.. މޮރޮކޯ އަދި އީރާން ކަޓައިފި

02 months 4 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހުމެޗުތައް ރޭ ކުޅުނު އިރު، މޮރޮކޯއިން ސްޕެއިންގެ މައްޗަށް 2-1ން ކުރިހޯދި އިރު، ޕޯޗުގަލް އާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1ން އެއްވަރުވެއްޖެއެޗެ.…

އުރުގުއޭ އިން ރަޝިއާ ބަލިކޮށް ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ހޯދި އިރު، ސައުދީ އިން މިސްރު ބަލިކޮށްފި

02 months 4 weeks ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިދާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ އުރުގުއޭ ހޯދައިފިއެވެ.

އެޓީމުން އެއްވަނަ ހޯދީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗު މުބާރާތް…

ބެލްޖިއަމްއިން ގަދަ 16ގެ އުއްމީދު އާކުރި އިރު، ޕޮލެންޑު އެނބުރި ޤައުމަށް...

02 months 4 weeks ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިހާރު ކުޅޭ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެޗްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޕޮލެންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 3-0ން ކޮލަމްބިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މޮޅާއެކު…

ޓޯނީ ކްރޫޒް ފަހުވަގުތު ޖެހި ލަނޑާއެކު ޖަރުމަނުން ސްވިޑްންގެ ހިތްތައް ރޮއްވާލައިފި

03 months ago

ޓޯނީ ކްރޫޒް ފަހުވަގުތު ޖެހި ލަނޑާއެކު ޖަރުމަނުން ސްވިޑްންގެ ހިތްތައް ރޮއްވާލައިފިއެވެ.

ގްރޫޕް އެފްގެ މި މެޗު ޖަރުމަނުން ކާމިޔާބުކުރީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

ކޮރެއާ ބަލިކޮށް މެކްސިކޯއިން ޖަރުމަން ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލައިފި

03 months ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެފްގައި މެކްސިކޯ އާއި ސައުތް ކޮރެއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު މެކްސިކޯއިން ކާމިޔާބުކުރުމުން ޖަރުމަން ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ޓިއުނީޝިއާ ބަލިކޮށް ބެލްޖިއަމް ގްރޫޕް ޖީގެ އެއްވަނައަށް..

03 months ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ގްރޫޕް ޖީގެ މެޗު ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބެލްޖިއަމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 5-2 ލަނޑުންނެވެ.

ފަހަތުން އަރާ ސަރބިއާ ބަލިކޮށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑުން ދެވަނަބުރުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

03 months ago

ފަހަތުން އަރާ ސަރބިއާ ބަލިކޮށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑުން ދެވަނަބުރުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ޓީމަކުން ލަނޑުޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން…

މޫސަގެ ދެ ލަނޑުން ނައިޖީރިއާއަށް ފުރަތަމަ މޮޅު..

03 months ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި އައިސްލޭންޑާއި ނައިޖީރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ނައިޖީރިއާއިން މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު…

ކްރޮއޭޝިއާ ޓޭބަލްގެ އުހަށް.. އާޖެންޓީނާ ނޭވާ ހޮޅިއަށް..

03 months ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ގްރޫޕް ޑީގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކްރޮއޭޝިއާ ކާމިޔާބުކޮށް އާޖެންޓީނާ ނޭވާހޮޅިއަށް…

އެމްބައްޕާގެ ލަނޑުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ފްރާންސް..

03 months ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ގްރޫޕް ސީގޭ އެއްވަނައަށް ފްރާންސް އަރައިފިއެވެ.

އެ ޓީމުން އެއްވައަށް އެރީ މިރޭ ކުޅުނު އެ ގްރޫޕުގެ މެޗު…

ޑެންމާކް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު..

03 months ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ގްރޫޕް ސީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ޑެންމާކް އާއި އޮސްޓްލިއާގެ މެޗު ނިމުނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

 < 1 2 3 4 >  Last ›