އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަންކަމުގަ އަނގަހުޅުވާލުމުގެ މިނިވަންކަން މިއަދު ރާއްޖެއަށް އެބަ އޮތްތޯ؟

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަންކަމުގަ އަނގަހުޅުވާލުމުގެ މިނިވަންކަން މިއަދު ރާއްޖެއަށް އެބަ އޮތްތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

"އަޅުގަނޑުވެސް ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާގައި ޚިދުމަތްކުރީމެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވީމެވެ. އެއިރު އެހެން ޤައުމުތަކުން ތިބެނީ ރާއްޖެއިން ބުނެފާނެ ބަހަށް ބިރުންނެވެ. ބަސް ބުނަމުން ގެންދިއައީ އިސްލާމް ދީނާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ގޮތަށެވެ!" ޝަހީދު ޒަކީ 

ރާއްޖެއަށް މިއަދު މިފަދަ މިނިވަންކަމެއް އެބައޮތްތޯއެވެ؟ ރާއްޖެއަށް ބަސްބުނަން މިޖެނީ އެހެން ބައަކު ބުނާގޮތަށް ނޫންތޯއެވެ؟ ރާއްޖެއަކީ މިވެނި ޤައުމެއްގެ  ޕަޕެޓެއްކަމަށް އިސްލާމީ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ބުނަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ގޮސްފައިވުމުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން މިއަދު އޮތް ޙާލަތާއިމެދު ސުވާލު ނުއުފެދޭތޯއެވެ؟ 

މިއަދު އަޅުވެތިވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ދިދައިން ކަޅުފަށެއް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއިގެ މާނައަކީ އެ ޤައުމުތަކަކީ މިނިވަން ޤައުމުތަކެއްކަމުގައިވުމެއް ނޫނެވެ! މިހާރު އަޅުވެތިކުރަނީއެއް ނޫނެވެ! ޕަޕެޓުންނަށް ހަދަނީއެވެ!  

ހިތަށް ގެންނަވާށެވެ! ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ޤުރްބާންވެވަޑައިގެންނެވި ލީޑަރުން މިއަދު ދުނިޔޭގައި ތިއްބެވި ނަމަ އެބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅަށް ކުރާނެ އަސަރާއިމެދުގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް