އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުޢާ -

ރަސޫލް () އަކީ ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވި އެންމެ ޠޯހިރު ނަފްސެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ނަފްސް ޠޯހިރުކޮށްދެއްވެވުން އެ...

2023-12-28 10:40:37
ޚަބަރު

މިއަދު އެންމެ ގިނަ ބައަކު އަޅުކަން ކުރަން ކަންނެތްވަނީ ވެސް ދިރިއުޅުމުގައި މައްސަލަތައް ގިނަވެ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން ގިނަވުމުންނެވެ. އެހެން އެވަނީ އިބިލީހުގެ ބަސް ޤަބ...

Advertisement