އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އެންމެ ގިނައިން ދެއްކޭ އެއްވާހަކައަކީ މައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ކިޔުންތެރިން އެންމެ ގިނައިން ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި މައިންނ...

2024-04-23 09:53:37
ޚަބަރު

މިހާރަކަށް އައިސް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ނުވަތަ އެބާވަތުގެ ކަންކަމުގައި ގޯޅިއަލައިގެން ދެވޭ ކުދިން ގިނަވަމުން އަންނަކަމީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެފަދ...

Advertisement