އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމާއި އެއްޖިންސުން ކައިވެނިކުރުން ޢާންމުކުރަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި  ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ޔަހޫދީން ނުކުމެއްޖެއެވެ. އެމީހުން...

2023-05-22 07:52:17
ޚަބަރު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ފުލުހުންނަށް ހުއްޓުވުނީ ބައެއް ޒުވާނުން އަޤްޞާގެ ޖަމާޢަތަށް ހުކުރަށް ދިއުމެވެ! ނަމާދުކުރުމެއް ނުހުއްޓުވުނެވެ! ނުވެސް ހުއްޓުވޭނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ 

ޔަހޫދީން ކ...

Advertisement