އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ޢުދުވާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ އެންމެ މަތީ ބާރުގެ ބޭނުން އެމަނިކުފ...

2023-12-07 00:59:49
ޚަބަރު

ޣައްޒާގެ ހުރިހާ ދިމާއަކުން މިހާރުފެންނަނީ ބޮޑެތި ޒަޚަމްތައް ލިބި ޙަރަކާތް ނުކުރެވިފަ ތިބި ކުޑަކުދިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. "ބައެއް ކުދިންނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފި...

Advertisement