މުނިފޫހިފިލުވުން

"މަންމާ، ކުށްކުރީ މަންމައާއި އަހަންނާއި ދެމީހުން..."

211 months, 1 week ago

ބޭރު ޤައުމެއްގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު މަރަން ކަރަންޓު ގޮނޑީގައި ބޭންދުމުގެ ކުރިން، އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ އެދުމަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ.…

ގޭގަ ޖާގަ ނެތިގެން ބޭރަށްލި އުޚުތް 7 ބެއިންނަށް 7 ފްލެޓްގެ ޢީދު ހަދިޔާއެއް ކޮށްފި

01 yr ago

އެއީ މީގެ 6 އަހަރު ކުރިއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރެވެ. އަސްމާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަށް ގޭތެރެއިން އަބަދުވެސް އިވެމުން އައި އަޑަކީ ގޭގައި ޖާގަ ނެތް ވާހަކަތަކުގެ އަޑެވެ. އަސްމާ…

ނަމާދުކުރާނެ ވަގުތު ނުދިނުމުން މަހަކު 8000 ޑޮލަރު ލިބެމުން އައި ވަޒީފާ ދޫކޮށްލި ސެކެޓްރީއަށް 36 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏެއް!

010 months ago

ޝެރީނާ އަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މައްޗަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި ޒުވާން ޤާބިލު އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާއަކީ ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްގެ ކޮމްޕެނީ…

ނަމާދަށް ދެވޭނަމަ ނިމުނީކަމަށްބުނެ މުއްސަނދިކަމަށް ފުރަގަސްދިން ނަޒީހަށް 120 ކިލޯ ހުދަންބަރެއް!

01 yr 10 months ago

ނަޒީހް އަހްމަދަކީ އޮމާންގެ މަސްވެރި އަވަށެއްގެ ޒުވާނެކެވެ. ފަޤިރު އާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ ނަޒީޙަކީ އާދައާ ޚިލާފަށް ރީތި ޒުވާނެކެވެ. އެހެން ކަމުން އަވަށުގެ މުއްސަނދި…

މަހަކު މިލިއަނެއް ދިން ނަމަވެސް ޙަރާމްކަމެއް ނުކުރަން މަގުމަތިވި އަންހެނަކަށް 12 މިލިއަންޑޮލަރުގެ ތަނަވަސްކަން!

410 months 2 weeks ago

ސަޢީދާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މައްސަލަތައް ގިނަ އަދި ދިރިއުޅެން އެންމެ ދަތި އެއް ޤައުމުކަމަށްވާ ޒިމްބާބްވޭގެ ހޮޓަލެއްގެ ރިސިޕްޝަންގަ މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ޒުވާނެކެވެ.…

ފިރިމީހާ ނަމާދުނުކޮށް ޙަރާމްކަންކަން ކުރާތީ ތުއްތު 3 ދަރިންނާއެކު މަގުމަތިވި އަންހެނަކަށް މުއްސަނދިކަމާ ވެރިކަން!

111 months 2 weeks ago

ނީމާ ނިޞްބަތްވަނީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދަށެވެ. ނީމާގެ މައިން ބަފައިންނަކީ ވަރަށް ފަޤީރު ބައެކެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ނީމާގެ މައިން ބަފައިން އޭނާ ތަރުބިއްޔަތުކޮށްފައިވަނީ…

މަންމައަށް ބޭސްކުރާނެ ފައިސާ ލިބޭތޯ ސަލާންޖަހައިދޭން މައްކާއަށް ދިއަ އަންހެންކުއްޖަކަށް ލެއްވި ހެޔޮ ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ!

51 yr ago

ވަސީމާ އަކީ އިތިއޯޕިއާގެ ފަޤީރު ޢާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ވަރަށް ކުޑައިރު ބައްޕަ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ދެން ހުރިހައި ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން އައީ…

ހިލޭ އަންހެނަކާއެކު ފިރިމީހާ ގުޅުން ހިންގާކަން އެނގުމުން ޒަހުރާ އެދުނީ ލަސްނުކޮށް ދެއަނތްބަށް ކައިވެނި ކުރުމަށް

05 months 2 weeks ago

ތިމާ ލޯބިވާ ފިރިމީހާ އެހެން މީހަކާއިއެކު ހިއްސާ ކުރުމަކީ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ދެއަނތްބަށް ކައިވެނި ކުރުމަކީ، މަދު އަންހެނަކު މެނުވީ ރުހޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ގިނަ…

އަޙުމަދުގެ ޑައިރީއިން ގަނޑެއް ކިޔާލުމުން އަހަރެންގެ ހިތް ފަޅައިގެން ދިޔަފަދަ...

012 months agoއަޙުމަދުގެ އެއްޗެހިތައް ރަމަތަކޮށް އެކޮޓަރި ސާފު ކުރަން އަހަރެން ފެށީ އެތަން ހުސްކުރުމަށެވެ. އެކަން ކުރަން ފެށީ، ހައިރާން ކުރުވާނޭފަދަ އެއްޗެއް އެތަނުން…

ރިބާ ހިމެނޭތީ ވާރުތަ މުދަލުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްލި ޒީނާޝް ބިލިއނަރަކަށްވީގޮތުގެ ވާހަކަ

06 months ago

އަބޫ ސުލައިމާނަކީ މޮރޮއްކޯއަށް ނިޞްބަތްވާ މަހުޖަނެކެވެ. މަރުވިއިރު 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އަތުގައި ހުއްޓެވެ. ތަފާތު ވިޔަފާރިތަކުގައެވެ.

ތިބީ…

ހިކެން ބޭނުންވާ އެންމެންނަށް އާރިފް އަކީ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް

010 months ago

• ރީތިވެގެން ލާން އުޅުނު ޓީޝާރޓުތަކާއި ގަމީސްތައް ކުރިން ނުލެވުނު
• ހަ މަސް ތެރޭގައި 34 ކިލޯ ލުއި ކޮށްލި
• ކެއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، މަންމަ ކައިރީ ބުނެގެން…

މަންމަ އާ ބައްޕަގެ ޚިދުމަތުގައި ޤްރްބާންވި ނުކުޅެދޭ އަޙްމަދު ކުޅެދޭމީހަކަށްވެ އަދި މަހުޖަނަކަށްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ

04 months, 1 week ago

އަޙްމަދު އަލް އަޞްރަކީ މިޞުރުގެ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއެކެވެ. އުފަންވިއިރުވެސް ވައަތުފައިގާ މައްސަލައެއް ހުއްޓެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ޕޯލިއޯ ކަމަށް ބުނެވެން…

ބަނޑުހައިވެ ކަޅި ހުއްޓެމުން ދިއައިރުވެސް "ﷲ ގެ ޢަޛާބަށްވުރެ މަރުވުން މާރަނގަޅު" ކަމަށް ބުނި ޝީނާ މިލިއަނަރަކަށް!

29 months 3 weeks ago

ޝީނާއަކީ މައިން ބަފައިން މަރުވެ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މީހުންނަށް މަސައްކަތްކޮށްލައިދީގެން ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދަމުން…

ކައިވެނި ކުރެވުނީ މާއަވަހަށް، އެކަން އެނގުނީ މާލަހުން

41 yr ago

"އަހަރެން އަލަތު ކައިވެންޏެއް ކުރީ އުމުރުން 18 އަހަރުގައެވެ. އެއިރު އަހަރެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖާއާއި ކައިވެނި ކުރަން އުޅުމުން ވެސް އަހަރެންގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިން…

މަންމައާ ބައްޕައާ ކޮއްކޮމެން ރޯދަވީއްލާނެ އެއްޗެއް ހޯދަން ލައިގެން ހުރި ގަމީސް ވިއްކާލަން އުޅުނު ކުއްޖަކަށް ފޭރާން ފިހާރައެއް!

111 months 2 weeks ago

ވަސީމް ނިޞްބަތްވަނީ މޮރޮކޯ ނުވަތަ މަޣްރިބް ކަރައިގެ އަވަށަކަށެވެ. އޭނާގެ މައިން ބަފައިންނަކީ ފުދުންތެރިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެމުން އައި ބައެކެވެ. މުއްސަނދިންގެ ތެރޭގައި…

 1 2 3 >  Last ›