އިޢުލާން

Job Vacancy

1 yr ago

Trance Ocean Shipping And Logistics Accounts Manager Accounts Assistant Office Boy Sales And Marketing Cargo Clearance Officer Call For Information 7999667 / 7765664

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

1 yr ago

އައި.އެމް.އެޗް. ޓްރޭޑިންގސް އެލް.އެލް.ޕީ (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

1 yr, 1 month ago

އައި.އެމް.އެޗް. ޓްރޭޑިންގސް އަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.

1- 4 ސޭލްސްމަނުން. މުސާރަ ‍ ‍‍-/ 7000 ރ
2- 5 މަސައްކަތުމީހުން.…

ވީނަސް އިންވެސްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1 yr, 1 month ago

ވީނަސް އިންވެސްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-1078/2016 މިކުންފުނި އުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ،ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއްވާނަމަ 25 އޯގަސްޓް 2017…

މެޗް ތްރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

1 yr, 1 month ago

މާލޭ / ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (ނަންބަރު: C-0625/2010) މާސާ މެޗް ތްރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް…

މާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

1 yr, 1 month ago

މާލޭ / ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (ނަންބަރު: C-817/2009) މާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ…

ވެޖްމާރޓް (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

1 yr, 1 month ago

ވެޖްމާރޓް
ހ.ރަންފަރުގެ
މާލެ

ފޯން: 3316570

މިފިހާރައިގެ ވަޒީފާތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މުއައްޒަފުން ބޭނުމެވެ.

1 ސޭލްސް މަން / ގާރލް މުސާރަ:…

ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

1 yr, 1 month ago

ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވާތީ, ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ, މިއަދުންފެށިގެން…

ކުއްޔަށްދޭ 2000 އަކަ ފޫޓުގެ ތަނެއް!

1 yr 2 months ago

އޮފީހަކަށް ފިހާރައަކަށް, މާވެޔޮމަގުން 2000 އަކަ ފޫޓު ތަނެއް ކުއްޔަށް ދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު: 7774005

ސީޝޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

1 yr 2 months ago

ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C-0969/2014

ސީޝޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް, އުވާލަން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް…

މަނާފިއު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

1 yr 3 months ago

ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C/8557/2008

މަނާފިއު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ، 8 ޖޫން 2017 އުވާލުމަށް ކުންފުނީގެ ބޮޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ މި ކުންފުންޏާ…

މީޑިއާ ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

1 yr 3 months ago

މީޑިއާ ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
އެވަރ ލާސްޓް
ހއ. އިހަވަންދޫ

ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C-0086/2015

25 އޭޕްރީލް 2017 ގައި ބޭއްވި، މި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ…

ރެޑް ފައިން ކަރޕެންޓްރީ (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

1 yr 5 months ago

މިކަރޕެންޓްރީ އަށް ތިރީގައިވާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

މަގާމް: ކާޕެންޓަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު: 5

މަގާމް: މަސައްކަތު
ބޭނުންވާ އަދަދު:…

ސްޓެޓިކް އީކޯޓްރިސިޓީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެންގުމެއް)

1 yr 6 months ago

އެންގުމެއް

ސްޓެޓިކް އީކޯޓްރިސިޓީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި…

އެސްޓީއޯ (އިޢުލާން)

1 yr 6 months ago

އިޢުލާން: 60ADM/2017/59‍-

އެސް.ޓީ.އޯ ގައި ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޭޓަރިންގ ސާރވިސް ދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ،…

 < 1 2 3 4 >  Last ›