ދީން

މުޝްރިކުންނާ މުނާފިޤުންނާ ކާފަރުންގެ ހުރި ތަފާތު

01 week 3 days ago

"މުޝްރިކުންނަކީ ﷲ އާއިއެކު އަޅުކަންކުރުމުގައި ނުވަތަ ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި ނުވަތަ ﷲ އަށް ލިބިވޮޑިގެންވާ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިއަކު ވާކަމަށް…

މީހަކަށް ކުށްކުރަން ދަސްކޮށްދީ މަގުފަހިކޮށްދޭމީހާއަށް ކުށްކުރިކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

01 week 3 days ago

މީހަކަށް ކުށްކުރަން ދަސްކޮށްދީ ކުށް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ މީހާއަށް، ކުށްކުރި މީހާ ކުރި ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް…

މުޙައްރަމް މަހުގެ ،9 ،10 11 ގަވެސް ރޯދަ ހިފިދާނެ - ކޮންމެ ރޯދައެއް، އެމިހާގެ މޫނު 70 އަހަރުގެ ރާސްތާއަށް ނަރަކައާ ދުރުކުރުއްވަވާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

01 week 3 days ago

"ޔަހޫދީން ރޯދަހިފައި އުޅުނީ ހަމައެކަނި މުޙައްރަމް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މުސްލިމުންނަށް އޮތީ އެމީހުންނާއި ޚިލާފު (ތަފާތު) ވުމަށްޓަކައި އެއިގެ ކުރިން ދުވަހަކާއިއެކު…

ﷲ ކުރިމަތިކުރައްވަވާ އިމްތިހާނުގެ ރަހަ ހިތިނުކޮށް ފޮނިކުރެވެނީ މަދު މީހަކަށް

01 week 3 days ago

ޖާހިލު، ޖައްބާރުންނަށް ވެސް ﷲ ތަޢާލާ މިދުނިޔޭގައި ފުރުޞަތުތައް ދެއްވަވައެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝަރީކުކުރާ ކާފަރުންނަށާއި ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ދުލުން ކިޔައިގެން އުޅޭ…

ﷲ އަނިޔާވެރިންނަށް މުޙުލަތެއް (ވަގުތުކޮޅެއް) ދެއްވަވައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ކުރާ ކަންތަކާއިމެދު އިހްމާލުވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ: ޙަދީޘް

01 week 3 days ago

ﷲ ތަޢާލާ އަނިޔާވެރިންނަށް މުޙުލަތެއް (ވަގުތުކޮޅެއް) ދެއްވަވައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ކުރާ ކަންތަކާއިމެދު އިހްމާލުވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ. މިއީ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް…

މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަތްކަމަށް އިއުތުރާފްވީމާ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ - އޮންނާނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

01 week 3 days ago

އެހެން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އަރައިގަތްކަމަށް މީހަކު އަމިއްލައަށް (މިނިވަންކަމާއިއެކު) އިޢްތިރާފްވެއްޖެ ނަމަ، އެމީހަކަށް ދެން އެކަމުން ރުޖޫޢައެއް ނުވެވޭނެ ކަމަށް…

ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ކަމަށް ހީކުރުމަކީ ގޯހެއް‍‍: މުފްތީ މެންކު

01 week 3 days ago

ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ކަމަށް ހީކުރުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށާއި މާތް ﷲ ތިބާ ހެއްދެވީ މަޤްސަދެއްގައި ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކު ނަސޭޙަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.…

އަލްޙަމްދު ޤަބޫލު ނުކޮށް ނަމާދެއް ނުކުރެވޭނެ - އަލްޙަމްދު ޤަބޫލުކުރާ މީހާ ސިހުރެއް ނުހައްދުވާނެ: މުފްތީ މެންކް

01 week 4 days ago

ނަމާދު ފުރިހަމަވަނީ އަލްޙަމްދު ކިޔައިގެންނެވެ. ހަމައެކަނި ދުލުން ކިޔުމަކުން ނުފުދެއެވެ. ނަމާދު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އަލްޙަމްދުގެ މާނަ ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށް…

ސިހުރުގެ ތެރެއަށް މީހަކު ވަންނަ ނަމަ އިސްލާމްކަން ގެއްލޭނެ: އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

01 week 4 days ago

ސިހުރުގެ ތެރެއަށް މީހަކު ވަންނަ ނަމަ އެމީހެއްގެ އިސްލާމްކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށާއި ސިހުރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފި މީހަކަށް ޖެހޭނީ އެކަމުން ތައުބާވެ، އަލުން އިސްލާމްވާން…

އަތުގައި ނެތް ފެންވަރު ދެއްކުވުމަކީ އިބިލީސް ކުރުވާ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

01 week 4 days ago

ދެއްކުންތެރިކަމަކީ އިބިލީހުގެ ކިބައިން އަންނަ ސިފައެކެވެ. މިކަން ގިނަ މީހުންނަކަށް ނުއެނގެއެވެ. އެހެންވެ ދެއްކުންތެރިކަމަށް ލޯބިކުރެވެނީއެވެ. ދެއްކުންތެރި އަމަލުތައް…

މީޒާނުގައި ފާފައިގެ ކޮޅު ބުރަވި ނަމަވެސް ސަލަމާތްވެވޭ މީހަކަށް ވެވޭނީ ކިހިނެއްތަ؟

01 week 5 days ago

ދުނިޔޭގައި ޙަޔާތް ހޭދަކުރަމުން ގެންދާއިރު އެންމެ ގިނަ ބައަކު ޣާފިލުވެފައިވަނީ އެ ވަގުތަކާއިމެދުގައެވެ. އެވަގުތުގެ މަތިން ކިރިޔާ ހަނދާންވާ މީހާވެސް ދުނިޔޭގައި ވަގުތުތައް…

އަލް-ފުދެއިލްގެ ޙަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި އާޔަތް

01 week 5 days ago

އަލް-ފުދެއިލް އިބްނު އިޔާޛް އަކީ ދީނީ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަބަދުވެސް ތަބަޢާވެ، ފުރިހަމަ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވިކަމަށް ނަން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ދީންވެރިއެކެވެ.…

އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ޞަޙާބީއަކު ކުށްވެރިކުރަން ދޮންބައްޕަ ދޮގު ހުވާކުރަން އުޅުމުން ވަގުތުން ވަޙީބާވައިލެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ

01 week 5 days ago

މިއީ ޢުމުރުފުޅުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ޢުމައިރު ބުން ސަޢުދު (ރޢ) ގެ ވާހަކައެވެ. ޢުމައިރު އަކީ މަދީނާގެ ވަރަށް ފަޤީރު ބައްޕައެއްގެ ދަރިކަލެކެވެ. ވަރަށް ތުއްޕުޅުއިރު ބައްޕަ…

ރަޙްމެއް ނެތުމާ ބޮޑާ ކިބުރުވެރި ކަމަކީ އިންސާނެއްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ހުރެގެން ނުވާނެ ދެ ސިފަ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

01 week 5 days ago

"ރަޙްމެއް ނެތް، ބޮޑާ ކިބުރުވެރި މީހުންނަކީ، މީހުން ވަރަށް ފޫހިވާނެ ބައެކެވެ. އިންސާނެއްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މިސިފަތައް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ހަމަޤައިމުވެސް އަޅުގަނޑު،…

ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގަ އަބޫޖަހުލުގެ ދެ ފައި ބުރިކޮށް ބިންމައްޗަށް ވައްޓައިލީ ޒުވާން ދެ ކުޑަކުދިން: ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން

01 week 6 days ago

އިސްލާމް ދީނަށް ނަޞްރު ދިނުމަށް ރަސޫލާ (ޞޢވ) ގެ ޒަމާނުގައި ޒުވާން ކުޑަކުދިން ދައްކައިދީފައިވަނީ ވަރަށް ލާމަސީލު މިސާލުތަކެކެވެ. އެގޮތުން ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު…

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›