ރިޕޯޓް

އދގެ އެހީތެރިކަމާ ތަފާލިޖެހުން

03 yrs ago

މިކުޑަކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީވެސް އދގެ މެންބަރު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނުތާ 50 އަހަރުފުރި އެކަން ފާހަގަކުރަނީއެވެ. 50 އަހަރު ތެރޭގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އދ އިން…

ދިވެހި ބަސް: ޖިންސާއި ޖީންސް

02 yrs 12 months ago

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯއަކީ ސީޝަލް މީޑިއާ އިން ފެނުނު ފޮޓޯއެކެވެ. އަންހެން ޖިންސް މާބޮޑަށް އަގުހެޔޮވީއެވެ. ކިހައި ވަރަކަށް ކަމެއް ވެސް ނުއެނގެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ދެ ޖިންސުގެ…

ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީ- ތެދުވެރިކަމާ އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ރަން ޝަޚްޞިއްޔަތު

02 yrs 10 months ago

ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީ ގެ ޚާއްޞަ ސިފަފުޅުތަކާއިމެދު ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ގެންދަވަނީ ތަފާތު ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވަމުންނެވެ. އެބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވެވިފައިވާ…

ޤައުމިއްޔަތަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ފިސާރި ވަރުގަދައަށް ބިންވަޅު ނެގިފައި އޮންނަންވާނެ އެއްޗެއް

02 yrs 9 months agoޤައުމިއްޔަތަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް އެޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ފިސާރި ވަރުގަދައަށް ބިންވަޅުނެގިފައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. ޤައުމިއްޔަތާއެކު…

ކޮންމެ މީހަކު ފަހަތުގަ ފުލުހެއް، ފުލުސް ފަަހަތުގަ ސިފައިންގެ މީހެއް، ސިފައިންގެ މީހާ ފަހަތުގަ ބަހައްޓާނީ ކާކު؟

02 yrs 8 months ago

އަނިޔާވެރިކަމުގެ އާދަ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އަށަގެނެފައި މިވަނީ ބިރުގަންނަން ޖެހޭ މިންވަރަށެވެ. ގޭތެރެއިންވެސް ލިބެނީ އަނިޔާއެވެ. މަގުމައްޗަށް ނުކުތް ނަމަވެސް…

މިޖިހާދަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

02 yrs 8 months ago

މައިމީހާގެ ފުރަތަމަ ކަންބޮޑުވުމަކީ ދަރިފުޅު "ޖިހާދަށް" ފުރައިގެން ދިއުމުން އުފެދުނު ކަންބޮޑުވުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބުނެވެސް ނުލައި ފުރައިގެން ދިއުމުން އުފެދުނު ކަންބޮޑުވުމެވެ.…

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ފޮރުވައި ރައްކައު ކުރުމަކީ ޙައްލެއް ނޫނެވެ.

02 yrs 7 months ago

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ޢާއްމުވެ ބައު ވެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކައަކީ ނުދައްކައި ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެވެން…

ރާއްޖެއަކީ ނާމާންތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން: ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާ

02 yrs 7 months ago

ރާއްޖެއަކީ ބިރުވެރި ނާމާންތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާކަމަށް ގިނަ ބައަކު ދެކެއެވެ. ސަބަބަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ…

ޕެރޯލް ޕުރޮގްރާމް ޤައިދީންނަށް ފުރުޞަތެއް؟

02 yrs 6 months ago

ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްއަކީ ކުށްކުރާ މީހުން މަދުކުރުމަށާއި ކުށްކުރާމީހުން އަލުން މުޖުތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޕެރޯލް…

މިސްކިތުގަ ހުރި މީހާގެ ކަންފަތް ކައިލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ކާކު؟

02 yrs 6 months ago

މިސްކިތުގަ ހުރި މީހެއްގެ ކަންފަތް "ކާލައިފި" އެވެ. އެކަން މިއަދު ހާމަވެފައިވާއިރު މިހާރު ބަލަންވީ އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ ފަރާތެކެވެ.

ފުލުހުންގެ ބަޔާން ވަރަށް…

ހަށި ވިއްކުވުން ހަމަ ރަނގަޅު، ޖަލަށްދާން ޖެހުން މައްސަލައެއް؟

02 yrs 5 months ago

ހުރިހައި ޤައުމެއްގައިވެސް މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކަށްވެފައިވަނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލަތަކެވެ. މަކަރާ ހީލަތުން މީހުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ގެންގޮސް އަޅުވެތިކޮށް…

ވެލާ ކަހަނބުގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށްފި

02 yrs 5 months ago

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ވެލައާއި ކަހަނބުގެ ހުރިހައި ބާވަތްތަކެއް ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން…

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށްވެސް ފައިސާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބޭނުންވޭ

02 yrs 5 months ago

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަތިކަން މިހައި ބޮޑުވެ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާއިރު އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ގަރަންޓީ ބޭނުންވެއެވެ.…

އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކަށް ގޮތެއް ނުނިންމާ އަހަރުތައް ފާއިތުވާކަން

02 yrs 5 months ago

"ކޮރަޕްޝަން، ކޮރަޕްޝަން، މިތާވެސް ކޮރަޕްޝަން، އެތާވެސް ކޮރަޕްޝަން، މުޅި ޤައުމުގައިވެސް ކޮރަޕްޝަން" މިއީ ގިނަ ބައަކު ލަވައެއްގަ ކިޔައިއުޅޭ ބަސްތަކެކެވެ.

އާ އިދިކޮޅު "އިއްތިހާދު" އަކީ އިއްތިހާދެއްނޫން

02 yrs 3 months ago

މި މަސް ފެށުނުތަނާހެން، އާ ސިޔާސީ އިއްތިހާދެއް އިޢުލާނު ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. މި ކަމުގެހަގީގަތް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. – މިއީ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އެއްބައިވުމަށް…

 < 1 2 3 4 >  Last ›