ރިޕޯޓް

އަނެއްކާ ވެސް ވްލޮގަރ އެއް ރާއްޖޭގައި. އަދި ކޮށްފައިވަނީ ތައުރީފު!

04 months ago

އިޒްރެއިލު- ފަލަސްތީނުގެ ވްލޮގަރ އެއް ކަމަށްވާ ނުސެއިރު ޔާސިން (ނަސް) ރާއްޖެއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ކޮޅިގަނޑު އަދި ރަނގަޅަށް ނުފިލައެވެ. މިއަދު ޚަބަރު ލިބުނީ އެފަދަ އެހެން…

ބުރުގާގެ މުހިންމުކަން ނަސް އަށާއި އޭނާގެ

04 months ago

އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯ އެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ އިޒްރެއިލް-ފަލަސްތީނު ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ނުސެއިރު…

ސިޔާދު ޖަލުގަ 100 ދުވަސް: ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ! މި ބޮޑު ހިތްދަތިކަމުގައި 100 ދުވަސްވީއެވެ!....

04 months, 1 week ago

"ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ! މި ބޮޑު ހިތްދަތިކަމުގައި 100 ދުވަސް ހޭދަވެގެން ދިއައީއެވެ! ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ދެރަވެއެވެ! ހިތާމަކުރަމެވެ! ދުޢާ ވެސް ކުރަމެވެ! ނަމަވެސް މާޔޫސް…

ދިރާގަށް އަލިގަދަ 30 އަހަރު، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ޒަމާންވީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަދިވެސް ކުރިއަށް

04 months, 1 week ago

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ޒަމާންވީ މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދިން ފަރާތް ކަމުގައިވާ ދިރާގަށް 30 އަހަރު ފުރިއްޖެއެވެ.

ދިރާގަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި…

ތިމާއަށް ހިނގަން ދަސްކޮށްދިން މައިމީހާ ގެއިން ނެރެލީ އެމައިމީހާއަށް ހިނގަން ދަތިވުމުން

04 months, 1 week ago

މައިންނަކީ ކިހާ މާތް، ކިހާ މުހިންމު ބައެއްކަން ގިނަ މީހުންނަށް އެނގެނީ އެމީހުންގެ މައިންނާއިއެކު ރީތިހެންހީވާ ފޮޓޯއެއް ނަގާލާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެފޮޓޯ ޕޯސްޓު ކޮށްލަން…

ޤާސިމް- ދިވެހި ކުޑަކުދިންގެ ބޮޑު "ބައްޕަ"

04 months 2 weeks ago

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް ބޮޑެތި މީހުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރިނަމަވެސް ބޮޑު "ބައްޕަ"ގެ މަތިން ހަނދާންކޮށްލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެވެ.

އިއްޔެ…

ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަހު ބޭއްވި ކުޅިވަރަކަށް ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން

04 months 2 weeks ago

ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލެއްގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި…

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހި ބައެއް ފިރިހެނުން ހެއްދުމަށްފަހު ފައިސާ ފޭރޭ ބައެއްގެ ވާހަކަ ފެންމަތިވެއްޖެ!

04 months 2 weeks ago

ބިދޭސީއެއްގެ ފޮޓޯ ޖަހައިގެން ފޭސްބުކްގައި ދިވެހި ބައެއް ފިރިހެނުންތަކަކާއި ޗެޓްކޮށް، އެމީހުން ހައްދާލައިގެން ބަޔަކު ފައިސާ ފޭރެމުންދާކަން ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.…

ދަރިވަރުންނަށް ތަފާތު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ އުނގެނުމުގެ މަރުކަޒު - ސުޕަރ ކިޑްސް ކާސްލް

04 months 2 weeks ago

ސުޕަރ ކިޑްސް ކާސްލް (އެސްކޭސީ) އަކީ ސްކޫލުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށްފަހު ދަރިވަރުންނަށް ތަފާތު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ އުނގެނުމުގެ މަރުކަޒެކެެވެ.

އެގޮތުން އެކުދީންގެ…

ފަރުކޮއި ޕްރޮގްރާމް - ބައެއް ދަރިވަރުން އެންމެ އަގު ބޮޑު ރިޒޯޓުތަކަށް - އެހެން ކުދިން ރަސްފަންނަށް.

34 months 2 weeks ago

"ފަރުކޮޅު މާމިލި ދައިތަ"ގެ ވާހަކަ ފަދައިން މިހާރު އެންމެ ަމަޝްހޫރު އެއް ވާހަކައަކީ ފަރުކޮއި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރިޒޯޓުތަކަށް ބައެއް ކުދިން…

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން މިޒުވާނާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭއެޅި، ކަނާތު ލޮލަށް ފެނުމުގެ އުންމީދު ނެތް ވާހަކަ ޑޮކްޓަރު ބުނި! އެހީތެރިވެދެއްވާ!

04 months 2 weeks ago

ތިމާގެ ޒުވާން އުމުރު ބަލި އެނދުގައި ވޭތުކުރުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ކުރަން ނިންމައިގެން ހުންނާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާ ކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ އެކިކަންކަން…

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މަޖީދުގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއާ އަށް ދިޔުމަށް، އެހީތެރިވެދެއްވާ!

04 months 3 weeks ago

ކެންސަރޭ ބުނުމުން، އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ސީރިއަސް ބައްޔެއްކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އިޙުސާސް ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ބޮޑު ބައްޔެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތަކާއި އޭނާގެ…

ވަޒީފާއަށް ނުގޮސް ދަރިންގާތު ގޭގައި މައިން މަޑު ކުރުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް

04 months 3 weeks ago

މިއީ ދަރިއަކު ނުވަތަ ދަރިންތަކެއް ލިބުމަށްފަހު، އާންމުކޮށް ކޮންމެ މަޔަކު ވެސް ވިސްނާ ވިސްނުން ތަކެކެވެ.

އާއިލާގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުމަށް…

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް: ދުނިޔެއަށް ރާއްޖެ ފެނިގެން ދިއައީ އެއްވެސް ހައްޤެއް ނެތި ދިވެހިން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތްތަކުން-

04 months 3 weeks ago


ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ބެލި ނަމަވެސް ކަމެއް ފެށިގެން އަންނަނީ އެކަމަކަށް މާ ގިނަ ޤަވާއިދުތަކެއް ހަދަައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ޙައްޤުތަކެއް ދީގެނެއް ނޫނެވެ. ޤަވާއިދުތަކާއި…

ކުނި ފުނިތައް ގިނަވަނީ- މުސާރަ ކަރުގަ އަޅައި ނުގަންނާތީ ހަލާލު

04 months 3 weeks ago

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ތަަނަކީ ގޯޅީގައާއި ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންގެ ސައިކަލްތައް ޕާކް ކުރާ ސަރަހައްދެވެ. ގޯޅީގައި ހުރި އުސް އިމާރާތްތަކުގައި…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›