ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ޤަތަރާއެކު ގުޅުން ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ހަދާ މަރުގެ އަދަބުދޭން ސައުދީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފި

01 month 2 weeks ago

އަވަށްޓެރި މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން ޤަތަރާއެކު ސައުދިއަރަބިޔާއިން ގުޅުން ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ސައުދީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ހަދައި…

ނޫސްވެރިއަކު ކުއްލިއަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިލިއަނަރަކަށްވެއްޖެ!

01 month 2 weeks ago

ގަލްފް ނިޔުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިއަކު ކުއްލިއަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިލިއަނަރަކަށްވެއްޖެއެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "މިލިއަނަރަކަށް ވުމުގެ…

އިސްލާމް ދީނަށް ހަމަލާދެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ސިޔާސީ ލީޑަރު އާތަރ އިސްލާމް ވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢްރީފް

01 month 3 weeks ago

އިސްލާމް ދީނަށް "ހަމަލާދެމުން" އައި ޖަރުމަނުގެ ސިޔާސީ ލީޑަރު އާތަރ ވެގްނަރ އިސްލާމް ވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައަކު ދަނީ އޭނާއަށް ތަޢްރީފްކުރަމުންނެވެ. އާތަރ އިސްލާމްވުމަށްފަހު…

ޙައްޖުވުމަށް 43 އަހަރު ވަންދެން ފައިސާ އެއްކުރި މީހަކު ނިޔާވީ ޙައްޖުވުމަށްފަހު މައްކާގައި

01 month 3 weeks ago

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަކީ، ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ދެކެމުންދާނެ ހުވަފެނެކެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޒުވާން އުމުރުގައި އެމަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމުގެ…

ތެލުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރަން ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގަ ފްލައިޓެއް އުދުއްސައިފި

01 month 3 weeks ago

ތެލުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރަން ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގައި ފްލައިޓެއް މިއަދު އުދުއްސައިފިއެވެ. ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރުކުރި 72 ސީޓްހުރި…

މަރުވެފައޮތް އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ހޮސްޕިޓަލް ގާޑަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

01 month 3 weeks ago

މަރުވެފައޮތް އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ހޮސްޕިޓަލުގެ ގާޑަކު އިނގިރޭސި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ާ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިއަ 37 އަހަރުގެ…

ސްކޫލެއް ހިންގާ ބިމެއް ފޭރިގަތުން ހުއްޓުވައިދޭނެ ފަރާތެއް ނުވުމުން މަޖިލިސްކުރާގޭ ކުރިމަތީގަ ހަށިގަނޑު އަންދާލަން އުޅެފި

01 month 3 weeks ago

ސްކޫލެއް ހިންގާ ބިމެއް ފޭރިގަތުން ހުއްޓުވައިދޭނެ ފަރާތެއް ނުވުމުން އިންޑިއާގެ ލަކްނޫގެ މަޖިލިސްކުރާގޭ ކުރިމަތީގައި އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްގެން…

ގެއަށް ވަންނަން އައިއިރު ދޮރުމަތީގައި މަންމަ އިނުމުން ބޯކަނޑާލައިގެން ފިލަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

01 month 3 weeks ago

ގެއަށް ވަންނަން އައިއިރު ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން މަންމަ އިނުމުން މަންމަގެ ބޯކަނޑާލައި ބޯހިފައިގެން ފިލަން އުޅުނު މީހަކު އިންޑިއާގެ ޖަރްޚަންދު، ދުމްކާ…

ޑޭވިޑް ބެކަމް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކާރު ދުއްވައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

01 month 3 weeks ago

މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް ހުއްދަ އޮންނަ ވަރަށްވުރެ ބާރު ސްޕީޑްގައި ކާރު ދުއްވައިގެން އަންގާރަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޑޭވިޑް…

ޕެރޫ-ބްރެޒިލް ބޯޑަރ ކައިރިއަށް ބާރުގަދަ ބިން ހެލުމެއް އަރައިފި

01 month 3 weeks ago

ޕެރޫ- ޕެރޫ އަދި ބްރެޒިލް ގެ ބޯޑަރ ކައިރީގައި އޮންނަ ޕުއަޓޯ މަލްޑޮނާޑޯ އަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި 7.1 މެގްނިޓިއުޑް ބާރުމިނުގެ ބިން ހެލުމެއް އަރައިފިއެވެ.

އަރަފާތު ބިމުގަ އުފަންވި ''ވަދާ'' ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!'

01 month 4 weeks ago

ޢަރަފާތު ދުވަހު ޢަރަފާތުގެ "ޖަބަލް އަލް-ރަޙްމާ" ހޮސްޕިޓަލުގައި އުފަންވި ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ވަދާ" އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ އުރުދުންގެ އަންހެނަކު…

ކެރަލާ ފެންބޮޑުވުން އިތުރު ބިރުވެރިކަމަކަށް - ގެތަކުގަ ހަރުފަތައް ފުރި ބާރުވެފަ!

02 months ago

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް ކުރިމަތިވި ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާއަށް ލުއިކަމެއް ލިބުނުއިރު ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތަކަށް ވަނުން ވެފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކަށެވެ.…

ސައުދީ ވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔާ އަންހެނަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

02 months ago

ސައުދީ ވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔާ އަންހެނަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި ކަމަށްބުނެ ޚަބަރުފަތުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ސައުދިއަރަިޔާއިން ރަސްމީކޮށް ހާމަކުރިކަން…

ހަރަމްފުޅުގެ އިމާމް ޝައިޚް ޞާލިޙް ޢާލް ޠާލިބް ބަންދުކުރީ ނުބައިކަންތައްތައް މަނާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޚުޠުބާގަ ވިދާޅުވުމުން

02 months ago

ހަރަމްފުޅުގެ އިމާމުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ޝައިޚް ޞާލިޙް ޢާލް ޠާލިބް ބަންދުކުރީ "ނުބައިކަންތައްތައް މަނާކުރަންޖެހޭނެ" ކަމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

އަހަރެން ޖިންނިއަކާ ލޯބިވެގެން އުޅޭތާ 6 މަސް - ޖިންސީ ގުޅުންވެސް ހިންގަން - ބޭނުމީ ކައިވެނިކޮށް ދަރިއަކު ހޯދަން!: ރިއަމް

02 months ago

އެމެތިސްޓް ރިއަމް ބުނަނީ އޭނާ ޖިންނިއަކާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ މިހާރު 6 މަސް ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ޖިންސީ ގުޅުން ވެސް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›