އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

އިންސާނާއަށް ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ މައްސލަތަކެއްގެ އަސްލަކީ ވެސް އެމީހާގެ ހިތްކަމުގައި ބުނެވިދާނެއެވެ. މީހާގެ އަމަލުތަކާއި މިޒާޖަށް ހުރިހާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭ ވަސީލަތަކީ އެމީހާގެ ހިތް ކަމުގައިވާތީއެވ...

2022-07-13 09:00:35
ޚަބަރު

ކޮންމެ މީހަކު ދެކެވެސް ރުޅި އަންނާނެ އަދި ނަފްރަތުކުރާނެ ބައަކު ތިބޭނެއެވެ. ރަސޫލް (ﷺ) އަށް ނަފްރަތުކުރާ މީހުންނާއި ރުޅި އަންނަ މީހުން ތިބިއިރު އަހަރެމެން ފަދަ މީހަކު ދެކެ ރުޅި އަންނަ ބައަކު ތިބުމަ...

Advertisement