އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

މުސްލިމުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އުފާވެރިކަމެއް ލިބިގެންދާ އެއް މަންޒަރަކީ ގިނަ ބައަކު އިސްލާމްވެ ޝަހާދަތްކިޔާ މަންޒަރެވެ! ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގެ ވީޑިއޯގައި އެވަނީ އެމީހުނ...

2020-11-12 00:34:20
ޚަބަރު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގެ ވީޑިއޯ އަޑުއައްސަވައިލައްވާށެވެ! 

އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އެބުނަނީ ނުބައި ކަމެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އަތުން އެކަން ހުއްޓުވުމަށާއި އަތުން ނުހ...

Advertisement