އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ލިޔުމުގައިވާ ވީޑިއޯއަކީ މިހާރުވެސް އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުން ޝެއާކޮށްފައިވާ އަދި ޝެއާކުރަމުންގެންދާ ވީޑިއޯއެކެވެ. ގިނަބައަކު ބުނަނީ މިއިން ޒަމާނަކު، އިސްލާމީ ވެރިއ...

2021-08-13 19:36:13
ޚަބަރު

ކޮވިޑުގެ ޑެލްޓާ ވައިރަންޓުން ސަލާމަތްވާނެ ބާރު މިހާރު ހޯދިފައިވާ ވެކްސިންތަކަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އޮސްޓްރްރޭލިޔާގެ ސައިންސްވެރިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެހެންކަމުން ވެކ...

Advertisement