އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ސައުދިއަރަބިޔާ ކައިރިން ހުކުރު ވިލޭރޭ ފަތިހު އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭނަކަރަށް ދިން މިސައިލް ޙަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަނީ ތެލުގެ އަގު 2% އުފ...

2019-10-12 17:58:54
ޚަބަރު

ޞުލްޙައިގެ ނޯބަލް އިނާމު އިންޞާފުވެރިކަމާއިއެކު ދޭނަމަ ލިބެން ޖެހޭނީ ތިމަންނައަށް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ބުނެފައިވަނިކޮށް މިއަހަރުގެ ޞުލްހައިގެ ނޯބަލް އިނާމު އ...

Advertisement