އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އިންޑިއާގަ ރަސޫލާ () އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ޖާނުންފިދާވެގެން ޙަމާލާދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމުގެ އިންޒާރު އަލްޤައިދާއިން ދ...

2022-06-08 09:44:49
ޚަބަރު

އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަކީ ޑޮކްޓަރުންނަށްވެސް ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޑޮކްޓަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވެނީ މަސައްކަތެވެ. ފުރާނަ ގ...

Advertisement