އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ޢުމްރާވުމަށް ދިއަ މީހަކު ޙަރަމްފުޅުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ފުންމާލައިފިކަމަށާއި އޭނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށް މަޢުލޫމާތު...

2024-04-14 09:27:46
ޚަބަރު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށާއި ރަހީނުން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ ޤަރާރެއް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހު...

Advertisement