އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

7500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއެކު ސްޕްރިންގ ޑިސްނީ އިންސްޕިރޭޝަން ރަން 2019 ޝަންހާއީގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

 ...

2019-04-15 11:57:03
ޚަބަރު

އަހަރެން މި ޢަމަލުކުރަނީ "މުސްލިމުންނަކީ އެއްބައެއް ކަމަށާއި ހަށިގަނޑުގެ އެއް ގުނަވަނުގައި އަޅާ ވޭން އެހެން ގުނަވަންތައް ވެސް އިޙްޞާޞްކުރާ"ކަމަށް މުސްލިމުންގެ ރަސޫލާ، މުޙ...

Advertisement