ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް!: ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ނިޒާމު ހައްޔަރުކޮށް ބައިތުލްމާލު ޙިމާޔަތްކޮށްދެއްވާ!

01 day 20 hours ago

ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުގައި ހުރި ފައިސާކޮޅުގެ ހިސާބު ރަނގަޅަށް ބަލައި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ފުރަތަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައި ހައްދަވައި ދެއްވާށެވެ.…

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ލޯބީގެ އަގަކީ ހަމަ އެންމެ ފަނަރަވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ކަމަށް އެކުދިން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ!

05 days 20 hours ago

ދިވެހި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ލޯބީގެ އަގަކީ ހަމަ އެންމެ ފަނަރަ ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ކަމަށް އެކުދިން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެ.

އެކުދިން ބުނަނީ އެކުދިން މިހާރު…

އެހީ ރިޕޯޓު: ތިން ސިސްޓު ނަގާފައި ހުރުމުން، ނަހުލާގެ ރަހިމު ވަނީ ނަގަން ޖެހިފަ!

05 days 20 hours ago

ޝަރުއީ ގޮތުން އަދި ބޮޑު ނުވާ ތިން ކުދިންގެ މަންމަ އެކެވެ. އެދަރިންނަށްޓަކައި ނުހަނު ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދެކެއެވެ. އަދި އެދަރިން ބޮޑެތިވެގެން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް…

ޝަހީބު ރަހީނުކޮށްފި! އުއަތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖަލުގަ، ސީޕީ ޢަރީފް ޖަލުގަ، މުވައްސަސާތައް ހަމަ މިނިވަން!

01 week ago

މިއަދު މި ޢާންމުވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަހީބު ރަހީނު ކުރެވުނު ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ޝަހީބުގެ ވާހަކަފުޅަށް އިތުބާރުކުރެވެއެވެ. އެއީ ޝަހީބަކީ…

ރައްޔިތުންގެ 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި ނިޒާމާ "އެނިޒާމު އެފައިސާ ދިން" މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެ އިންޓަރޕޯލްގެ އެހީ ހޯދަން ޖެހޭ!

01 week ago

އެމްއެމް ޕީއާރުސީއަށް ބަލައިގެންފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި "ނިޒާމާ ނިޒާމު އެފައިސާ ދިން" މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެ…

ހަޤީޤަތް އަންގައިދޭ މި ފޮޓޯ ފެނުމުން ވެސް އަސަރެއް ހަމަ ނުކުރޭތޯއެވެ!

01 week, 1 day ago

މިއީ ރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަށް ގޮވައި ޤަމާތް ދިނުމުގެ ހަމަ އެންމެ 3.2 މިނިޓް ކުރިން ހެންވޭރު އިބްރާހީމީ މިސްކިތުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ފޮޓޯ އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ…

ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތެއް ލިބުނީ ފިރިހެނުންނާ ދުރުގަ ހުރީމާ‍ ‍ - ޖެސީ ގެލަން

01 week, 1 day ago

ސްކޮޓްލޭންޑްގެ އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ އަންހެން މީހާ ކަމުގެ މަގާމު ލިބިފައިވާ އުމުރުން 109 އަހަރުގެ ޖެސީ ގަލަން ބުނިގޮތުގައި، އޭނާގެ ދިގު އުމުރުގައި އޭނާ އެވަރަށް…

ސަހަރޯ! ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކުދިންނަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟!

11 week, 1 day ago

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 23 ހާތާނގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ހަލުވި ކަމާއެކު ދައުރުވީ އެެއް ވާހަކައަކީ ނުވަތަ ވީޑިއޯއަކީ، އަންހެން ގްރޫޕަކުން އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކާއި…

ސަރުކާރުން ދަތުރުކޮށްދޭ އަގުގެ 400 ގުނަ ކުޑަކޮށް ޓެކްސީ ދަތުރުކުރަން ސަރުކާރުން އެންގުމަކީވެސް އިންޞާފުތޯ؟

01 week, 1 day ago

ސަރުކާރުގެ އެމްޓީސީސީ އިން ދުއްވާ ބަހުގައި ހުޅުމާލެއިން ހުޅުލެއަށް އާދެވެނީ ބޮލަކަށް 20 ރުފިޔާ ދައްކައިގެންނެވެ. އެއީ އެމްޓީސީސީ އިން ދުއްވާ 45 ފަސިންޖަރުންގެ ބަހުގައެވެ.…

ޙަލާލު ނޫން މުސާރަ ބޭނުންކުރަމުން އިސްލާމް ދީނުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ދީނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައެއް ނޫންތޯ؟

01 week 2 days ago

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަޒީފާ ދެނީ ވަޒީފާގެ ބަޔާނަކާއިއެކުގައެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ބަޔާނުގައިވާ ގޮތަށް…

އެހީ ރިޕޯޓް: ފަރުހީން ގެ ހެދިބޮޑުވުން، ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އަތް މަތީގައި! އެހީތެރިވެދެއްވާ!

01 week 3 days ago

އުމުރުން އެންމެ ފަސް އަހަރުގެ މަރިޔަމް ފަރުހީން އަކީ ހަތް ކުދިންގެ އާއިލާއެއްގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.

މައިންބަފައިންގެ އިތުރުން އާއިލާގެ…

ޑޮކްޓަރަކަށް ވާން ބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް!

03 weeks ago

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުން ސްކޫލްނިންމާ ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންނަކީ މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޑޮކްޓަރުކަން ފަދަ ފަންނީ ދާއިރާތަކަކީ…

މަގުމަތީގަ ފޭރޭ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ފުލުހުން އިނގިރޭސި ބަހުން ޓްވީޓް ކުރީމާ މިކުރެވެނީ ކީއްބާ؟

03 weeks ago

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ މަގުމަތީގައި ފޭރޭ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ފުލުހުން އިނގިރޭސި ބަހުން ޓްވީޓް ކުރީމާ މިކުރެވެނީ ކީއްކަމާއިމެދު ވިސްނައިލުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ރިޒޯޓްގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނެގުން އިންތިޚާބީ ރާޒުވާ ކުޅިގަނޑަކަށް

03 weeks 2 days ago

ސިއްރު ފެންފުށީގައި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ބޮޑެތި ބުދުތައް ބެހެއްޓިކަމުގެ ޚަބަރު މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރުމުން ފުރަތަމަ އިވުނީ އެ ބުދުތައް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނަގަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ…

ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާނަން - ބްރިޖް އެޅީ އަހަރެންގެ ފައިސާވެސް ބޭނުންކޮށްގެން: ރައްޔިތުން

03 weeks 4 days ago

"ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާނަން - އެޅީ އަހަރެންގެ ފައިސާވެސް ބޭނުންކޮށްގެން" މިއީ ގިނަ ބައަކު ބުނާބަހެކެވެ.

"މަގުތައް ތަރައްޤީކުރީމާ އަހަރެމެން މަގުތައްވެސް ބޭނުންކުރަން،…

 1 2 3 >  Last ›