އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އަަބަދުވެސް ބުނެވޭ އެއްވާހަކައަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ތިމާގެ ކުށެއްނެތި އަނިޔާލިބިއްޖެނަމަ މާފުރިހަމަ ބަދަލެއް ދެއްވަވާނެ ކަމެވެ. ތިރީގައިވާ ވާހަކައަކީވެސް އެކަން އިތުރަށް ޔަޤ...

2024-05-19 14:41:48
ޚަބަރު

ދުނިޔެއިން ފެންނަ ކަންކަމަށް ވިސްނުމުގެ ބާރު ނެތްނަމަ ސިކުނޑީގައި ބޮޑު އުނިކަމެއް ހުންނާނެއެވެ. ސިކުނޑި ދެއްވަވާފައިވަނީ ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމަށެވެ. ބެދެން އަންނަ މަޅިތަކު...

Advertisement