އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައަކީ ތަނަވަސް މީހެކެވެ. ލިބިފައިވަނީ 2 ފިރިހެންދަރިންނާއި އަޅުގަނޑެވެ. އެހެންވެ ބައްޕައާއި މަންމަ އަޅުގަނޑު ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދީ...

2023-01-26 13:37:51
ޚަބަރު

އެއްވެސް ދެމީހަކީ އެއްގޮތް މީހަކަށް ނުވާނެއެވެ. ރަނގަޅު މީހުންނާއި ނުބައި މީހުން ތިބޭނެއެވެ. އެގޮތުން ދޮންމަންމައިންނަކީ ނުބައި ބައެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައި އޮތްނަމަވ...

Advertisement