އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އަނީސާއަކީ އަޅުގަނޑާއި އެއް އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން އައި މުވައްޒިފެކެވެ. އެއްދުވަހަކު ސައިކޮޓަރީގައި ދެކަނިވި ވަގުތެއްގައި ރޮއި ލޮލުން ކަރުނައަޅަމުން ބުނީ އޭނާގެ...

2022-05-21 12:38:02
ޚަބަރު

އެއީ ވަރަށް ލޯބިން އެކުގައި ދިރިއުޅޭ ދެމަފިރިންނެވެ. ނަމަވެސް ފިރިމީހާއަކީ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ފަރުވާކުޑަ މީހެކެވެ. ދަރިންގެ ކަންކަމުގައިވެސް އަނބިމީހާގެ ކަންކަމުގައިވެސް...

Advertisement