ދެމައިން އެއްލާލާފަ ދިއަ ބައްޕައާ 24 އަހަރު ފަހުން ބައްދަލުވެ މަންމައަށްޓަކާ ބައްޕައަށް ލޯބިކުރި ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ.

08 months 2 weeks ago

ޒަލްޕެ ޢަލީ އަކީ ލެބަނަނަށް އުފަން ދަރިއެކެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ދުރުހަނދާނަކަށް ހުންނަނީ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 8 ވަރަކަށް އަހަރުގައި ހިނގައިދިއަ ކަމެކެވެ. މަންމަ އާއި…

ކަމަނަ (އަށްވަނަ ބައި)

09 months ago

(އަށް ވަނަ ބައި ގެނެސްދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވުމުން، ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. އިން-ޝާ ﷲ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެކަން ރަނގަޅުކޮށް،…

12 ދަރިންގެ އެކަނިވެރި މަންމައަށް "إياك نعبد وإياك نستعين" ގެ ފައިދާ ދެއްކެވީ ބޮޑު މާވަހަރަކުން!

39 months 2 weeks ago

"ސަލީމާ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން ނުކުތީ ކާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތުމުން ވައިން ހަކަތަ ހޯދާށެވެ. އެނބުރިދިއައީ ބޮޑު މާވަހަރެއް ހިފައިގެންނެވެ."

ކަމަނަ (ހަތަރުވަނަ ބައި)

110 months 3 weeks ago

"އެހެން ނުވާނެ. އެންމެ ފަހުން އައިދަން ގޮވައިގެން އަތިރިމައްޗަށް ގޮއްސަ އައި ފަހުން ކޮންމެ ރެއަކު ދަންވަރު 2:00 ޖަހާއިރު ދަރިފުޅު ގެއިން ނިކުމެގެން ދާތަން މަންމަ ދުށިން"

ވާހަކަ: ކަމަނަ

211 months, 1 week ago

ހިތް ގައިމު ރީތި ގޮނޑު ދޮށެއްގައި ޔޫސުފް އިށީންދެގެން އިނީ މާދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި އޭނާގެ އަށް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އައިދަން، ވެއްޔާއި ކުޅޭތަން ބަލާށެވެ. އައިދަންގެ…

ލޯބިވެރިޔާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އުޅުމުންވެސް، ވީލޯބީގައި ޖެހީ ކޮޅުފައިން

110 months, 1 week ago

"އަހަންނަށް އެއިރު ވާނީ 24 އަހަރެވެ. ރަށުގައި އުޅުނުއިރު އަހަރެންވެސް ލޯބީގެ ގޮތުން އަންހެން ކުއްޖަކާއި ގުޅުނީމެވެ. ހަމަ ރަށު ކުއްޖަކާއެވެ.

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން…

އިސްލާމީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގޭތެރޭގައި އުފާވެރި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް

010 months 3 weeks ago

ގޭތެރޭގައި އުފާވެރި މާހައުމެއް ބިނާވެފައިވުމަކީ އާއިލީ ގުޅުންވެސް ވަރުގަދަވެ އަންނަން އޮތް ޖީލުވެސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.

ހަމަޖެހޭ…

ޔަތީމުވުމުންވެސް ސަލާންނުޖަހާ މަސައްކަތަކަށް އެދުމުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު!

211 months 2 weeks ago

މަންގޫ (އަސްލު ނަމެއްނޫން) އަކީ އިންޑިއާގެ ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. އަދި އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ މަރުވެ ޔަތީމުވެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

އެހެންކަމުން…

ނުހަނު ގާތުން އައިއެސްއައިއެސް ފެނުމުން. . .

01 yr ago

ޙަޤީޤީ ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް އަހަންނަކީ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އެކިއެކި ކަންތައްތައް އަހަންނަށް އަބަދުވެސް ފެނި، އެކިއެކި ހާދިސާތަކާއި ކުރިމަތިވެސް ވިއެވެ. ނޫސްވެރިއެކޭ…

ކައިވެނި ކުރެވުނީ މާއަވަހަށް، އެކަން އެނގުނީ މާލަހުން

41 yr ago

"އަހަރެން އަލަތު ކައިވެންޏެއް ކުރީ އުމުރުން 18 އަހަރުގައެވެ. އެއިރު އަހަރެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖާއާއި ކައިވެނި ކުރަން އުޅުމުން ވެސް އަހަރެންގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިން…

ތުނޑިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖާ (11 ވަނަ ބައި)

11 yr ago

އަހަންނަށް އަލުން ހޭއެރީ ކިހާއިރެއް ފަހުން ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް ހޭއެރީ ބޮލަށް ފާޑަކަށް ބަރުވެގެންނެވެ. ލޯހުޅުވާލިއިރު އަހަންނަށް ތަންތަން ފެންނަން…

4426 އާއިއެކު "ބޮސް" ގެ އޮފިޝަލް ޓީޒަރ ލޯންޗް ކޮށްފި

21 yr 2 months ago

ކްރިސްޓަލް އެންޓަރޓެއިންމެންޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ "ބޮސް" ގެ އޮފިޝަލް ޓީޒަރ މިރޭ ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އެފިލްމަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›