ދީން

މައިމީހާއަށް ބަދުބަސް ބުނުމުން، މަރުވުމަށްފަހު ހިމާރަކަށް ބަދަލުވީ މީހެއްގެ ވާހަަކަ

01 week 6 days ago

މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންގަތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުހެއްގައި އޭނާ ކިޔާދީިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.

"މިޒަމާނުގައި އުމުރުން އެންމެ ފަސް އަހަރުގެ…

ޤްރްއާނުން ޝިފާލިބޭނީ ހަމައެކަނި ސިހުރު ހާހޫރަ އާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަންކަމަކަށް ނޫން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

02 weeks ago

"ޤްރްއާނަކީ ބަލިތަކަށްވާ ޝިފާއެކެވެ. ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ޤްރްއާން ކިޔަވައިގެން ބަލިތަކަށް ޝިފާ ހޯދިދާނެއެވެ. ޤްރްއާނުން ޝިފާލިބޭނީ ހަމައެކަނި…

އިސްލާމް ދީނަކީ އަމަލުކުރާ ދީނެއްގެ ގޮތުގަ ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް: މުފްތީ މެންކް

02 weeks ago

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް މިދަނީ ނުރަނގަޅު، ރަނގަޅު ނޫން މީހުން ނަމޫނާއަކަށް ބަލާތީއެވެ. މިއަދު ގިނަ ބައަކު ނަމޫނާއަކަށް ބަލަނީ މަޝްހޫރު މީހުންނެވެ.…

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާ ދަރިންނަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމުގެ ޒިންމާއިން މައިންބަފައިންނަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ: މެފްތީ މެންކް

02 weeks ago

އިސްލާމުން ހެދުން އަޅާގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން ތިބާ އުޅޭނަމަ، ތިބާގެ ކުދި ދަރިން ވެސް އެފަދައިން ހެދުން އަޅުވާނަމަ އަދި ނަމާދުކުރުމާއި ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުމުގައި…

ކާން ފެށުމުގެ ކުރިން ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ކިޔުން- ރަސޫލާ (ﷺ) ގެ އަމުރުފުޅެއް!

02 weeks ago

ކާންފެށުމުގެ ކުރިން ﷲ ގެ އިސްފުޅު ކިޔުމަކީ އެކަމަކަށް ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ﷺ) ކަނޑައެޅިގެން އަމުރުފުޅު ކުރައްވަވާފައިވާ ކަމެކެވެ. މީގެ މާނައަޚީ ހަމައެކަނި…

ޝުކުރުވެރިވާން ނުދަންނަ މީހާއަށް ދުނިޔޭގަ ވެސް އާޚިރަތުގަވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ: ވައްހާޖް ޠަރިން

02 weeks ago

ފުރަތަމަ ފަށާނީ ދުނިޔޭގެ މިސާލަކުންނެވެ. ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ 95 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރާ…

ހަފްތާ ބަންދުގަ ޤަޟާ ރޯދަ ވެސް ސުންނަތް ރޯދަވެސް ހިފިދާނެ

02 weeks ago

ރާއްޖޭގައި ހަފްތާ ބަންދުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރުދުވެހެވެ. ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސުވާލަކަށްވެފައި އޮންނަނީ…

ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކޮށްފިނަމަ މުޅި ރޭ އެއްކޮށް އަޅުކަންކުރިކަމުގެ ސަވާބު ލިބޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

02 weeks, 1 day ago

"ބަންގީގެ އަޑު އިވޭ ފިރިހެނުން ޖަމާއަތަށް ދާންޖެހޭނެއެވެ. ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކޮށްފިނަމަ މުޅި ރޭ އެއްކޮށް އަޅުކަންކުރިކަމުގެ ސަވާބު ލިބޭނެއެވެ."

ޑރ.…

ނުހައްޤުން މީހުން ކަނޑާ މީހާއަށް އަބަދަކު ބޮޑު މަޤާމުގަ ބަގުޑި ބައްދައިގެން ނުހުރެވޭނެ:. ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

02 weeks, 1 day ago

އަނިޔާވެރި ގޮތުގައި މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަމުންގެންދާ މީހުންނަށް ވެސް އަބަދު ވަޒީފާތަކުގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށާއި ތިމާގެ ވަޒީފާ ވެސް ގެއްލިދާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެކަން…

ކިތަންމެ ޞާލިޙް މީހަކު ނަމަވެސް މަރުވުމުން އިވޭނީ ﷲ އިއްވެވި އަޑެއް- އެނޫން އަޑެއް ނީވޭނެ

02 weeks 2 days ago

ކިތަންމެ ޞާލިޙް މީހަކު ނަމަވެސް މަރުވުމުން އެމީހަކަށް އިވޭނީ ﷲ ތަޢާލާ އިއްވެވި އަޑެކެވެ. އިތުރު އެއްވެސް އަޑެއް ނުއިވޭނެއެވެ.

މިސާލަކަށް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވި…

ޙަލާލު އެއްޗެއް ޙަރާމް ކުރެވިއްޖެނަމަ ބުނެވުނު ބަސް އަނބުރާ ގެނެސް ތައުބާވާން ޖެހޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

02 weeks 2 days ago

"ރުޅި އައިސްގެން މީހަކާ ދިމާއަށް އެމީހާ ކައްކާއެއްޗެއް މަށަށް ޙަރާމޭ ބުނެވިއްޖެނަމަ އެބަސް އަނބުރާ ގެންނާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދެން ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުރާނީ؟"

މޫނު އަޅާ މީހެއް ނަމަވެސް، ނޫން ނަމަވެސް ހިލޭ އަންހެނުންގެ މޫނު ފިރިހެނުން، ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ މޫނު އަންހެނުން ބެލުމެއް ނެތް: ޑރ. އިޔާޟް

02 weeks 2 days ago

"މޫނު ބުރުގާ އަޅާ އަންހެނަކު މަރުވުމަށްފަހު ހިނަވާފައި އޮންނައިރު، މޫނު ނާޅާ ބޭއްވިދާނެތޯ؟"

މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވީ:…

ހިލޭ އަންހެނަކު ފިރިހެނަކަށް، ފިރިހެނަކު އަންހެނަކަށް ހެޔޮ ނަޞޭޙަތެއް ދޭން ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އަޑުއަހާނެ މީހަކު ހުންނަން ޖެހޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

02 weeks 2 days ago

"ހިލޭ ފިރިހެނަކަށް ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟"

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް…

ކީރިތި ޤްރްއާނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ 4 ހައްޤެއް ވެއެވެ:. ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

02 weeks 2 days ago

"ޤްރްއާނުގެ 4 ހައްޤެއް އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހެއެވެ. އެއީ .1 ޤްރްއާން ކިޔެވުމާއި .2 މާނަ ދެނަގަތުމާއި .3 ޢަމަލުކުރުމާއި .4 އާޔަތްތަކާއި މެދު ވިސްނައި ތަދައްބުރު…

ޖިންނި ޝައިޠާނުން ބޭނުންކޮށްގެން ސިހުރު ހެދި މީހާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމެއް ނެތް: އާސިރު

02 weeks 3 days ago

ސިހުރު ހެދި މީހާ ޔަޤީން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެބައޮތްތޯ؟

މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޢާޞިރު ވިދާޅުވީ "ސިހުރު ހެދި މީހާ ހޯދާނެ ވަކި ރުޤްޔާއެއް ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ކަމެއް…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›