ރިޕޯޓް

''ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލި ގަދަ ތަރި'' މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރި ގޮތާމެދު ޤާރީ މަޢުޞޫމްގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަށް-

191 yr 2 months ago

މައުސޫމް ސަލީމް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލި ގަދަ ތަރި ހޮވުމަށް ޕީ.އެސް.އެމްއިން މިއަހަރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން އޮޅުވާލުންތަކާއި…

ގޯނިގޯނީގާ މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހި މައްސަލަ ނުބަލާ މިބަލަނީ ޤާސިމްގެ ކޮން މައްސަލައެއް؟

01 yr 5 months ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް "އަދީބް ދެއްވި" ފައިސާ ގޯނިގޯނީގައި ބެހިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި…

ބެރުޖަހައި، އައުރަ ކަޝްފުކޮށްގެން ނުނެށިޔަސް އަހަރީ އިނާމު ދެވިއްޖެ!

01 yr 11 months ago

ފަހަކަށް އައިސް ފެންނަ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގައި ބެރުޖެހުމާއި ތާޅަފިލި ފުމުމާއި އަންހެން ކުދިންގެ އައުރަ ދައްކައިގެން ނެށްޓުވުމާއި ގަޔަށް ބާރު އެއެއްޗެތި ލައްވައިގެން…

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ މަޖީދުގެ ފަރުވާއަށް 8000 ޑޮލަރު ޚަރަދުވޭ، އެހީތެރިވެދެއްވާ!

08 months, 1 week ago

ތިމާއަށާއި ތިމާގެ އާއިލާއަށް ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅޫ ސިއްޙަތެއް ލިބުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުމެ އެދޭނެ ކަމެކެވެ. އެފަދަ ނަސީބެއް ލިބިފައި ނެތް މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ…

ސަހަރޯ! ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކުދިންނަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟!

13 days 7 hours ago

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 23 ހާތާނގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ހަލުވި ކަމާއެކު ދައުރުވީ އެެއް ވާހަކައަކީ ނުވަތަ ވީޑިއޯއަކީ، އަންހެން ގްރޫޕަކުން އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކާއި…

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދު!

01 yr 7 months ago

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކު ރޯޑަކީ ކުރިން ނާމާން މަގެކެވެ. އެތައް އެކްސިޑެންޓް ހިނގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގޮސްފައިވާ މަގެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަގުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް…

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ޖިންނީން ވަންނަނީ ތިން ސަބަބަކާއި ހެދި

310 months, 1 week ago

ބައެއް އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ޖިންނީން ވަދެ އެކިއެކި ދުއްތުރާތައް ކުރެއެވެ. ޖިންނީން އިންސާނުންނާއި އަވަލާ،އެކި ގޮތްގޮތަށް އެއިންސާނުންނަށް ގެއްލުންދީ ހަދަނީ…

ބޮޑު ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު، ވީދެރައިން އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްލި އަޚާގެ ވާހަކަ

21 yr, 1 month ago

މިއީ މިކަމާއިމެދު ޚިޔާލެއް ހޯދާލުމަށް، މިހާދިސާ މެދުވެރިވި ފަރާތް "މިއަދުނޫހާއި" ޙިއްސާ ކުރި ވާހަކައެކެވެ. އެއަޚާ އެދެނީ، އޭނާއަށް މިކަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ކިޔުންތެރިންނަށް…

މޮބައިލް ފޯނު ޗާޖަށް ޖަހައިގެން އިނދެ، މޮބައިލް ފޯނާއި ކުޅުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް!

01 yr 6 months ago

ބަވަނަވެފައިވާ މިދުނިޔޭގައި މޮބައިލް ފޯނަކީ އެއާނުލާ އެންމެ ނޭވާއެއްވެސް ނުލެވޭނެ އެއްޗެކޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ބުނެފައިވާ…

ކޮންމެ މީހަކު ފަހަތުގަ ފުލުހެއް، ފުލުސް ފަަހަތުގަ ސިފައިންގެ މީހެއް، ސިފައިންގެ މީހާ ފަހަތުގަ ބަހައްޓާނީ ކާކު؟

02 yrs 8 months ago

އަނިޔާވެރިކަމުގެ އާދަ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އަށަގެނެފައި މިވަނީ ބިރުގަންނަން ޖެހޭ މިންވަރަށެވެ. ގޭތެރެއިންވެސް ލިބެނީ އަނިޔާއެވެ. މަގުމައްޗަށް ނުކުތް ނަމަވެސް…

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް

01 yr 7 months ago

އިސްލާމްދީން ފާޅުވެގެން އައި ބިމަކީ ހިޖާޒް ކަރައެވެ. އަދުގައި އެއީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއެވެ. މި ޤައުމުގައި ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަނީ އާލް-ސަޢުދު ޢާއިލާއިންނެވެ. ސަޢޫދީ…

ކެލާ ބީޗްގެ ހިތްގައިމު ރީތިކަމުން، އާޝޯޚު ކުރުވާ!

311 months, 1 week ago

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން، ތިލަދުންމަތި އަތޮޅުގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ހއ. ކެލާ އަކީ ކެލާދާއިރާގެ މައިރަށުގެ އިތުރުން ވަރަށް ވެސް ރީތި ހިތްގައިމު ރަށެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި…

ޢަލީ ރަމީޒް- މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް ފަޚުރުވެރިވާނެ މުސްލިމް ދަރިއެއް!

01 yr 6 months ago

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި އިސްލާމް މަތިވެރިކުރެއްވުމަށް މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޢަލީ ރަމީޒް އަކީ ދިވެހިންގެ…

ބޮޑުގޭ ވަގުތީ މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ގެންދާ ކުއްޖާގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންގެ ނަމާދަށް މުސީބާތަކަށް ނުހަދަމާ!

010 months 3 weeks ago

ކުޑަކުދިން ލައްވައި ނަމާދުކުރުވުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ޅަފަތުގައި އެކަމަށް ތަރުބިއްޔަތު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ ފަހުން ނުކުރެވުން ކައިރި ކަމެކެވެ. ނަމާދުކުރަން…

ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ވަކި މީހެއްގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމުގެ ބަދަލުގައި ކުޅިވަރުގެ ކުރިމަގު އުޖާލާ ކުރުމަށް ވިސްނުން މުހިންމު...

01 yr 5 months ago

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ޑީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ފަލަސްތީނު ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް 2 ކުޅުންތެރިންގެ…

 1 2 3 >  Last ›