އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކަން ހިންގަނީ ޤާނޫނު އަސާސީއެއްގެދަށުންނެވެ. އެޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ މުހިންމު ދެކަމަކީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވެވޭނީ މުސްލިމ...

2021-07-25 23:38:34
ޚަބަރު

ހުޒައިލް ބިން ހޫދް ޢަބްދުލްޣަފޫރަކީ އުމުރުން 4 އަހަރުން ފެށިގެން ފިޓްޖެހެމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ. ހުޒައިލަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ފިޓް ޖެހުނަސް ނުއެނގ...

Advertisement