އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

ގދ.ތިނަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ތިނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ތިނަދޫ ޕ...

2019-11-26 10:53:59