އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެއީ މިދުނިޔެމަތީގައިވާ އެންމެ ނުބައި ބިމެވެ. އެންމެ ނުބައި ވާދީއެވެ. އެންމެ ނުބައި ވަޅާއި، އެންމެ ނުބައި ފެނެވެ. އެތަނުން ދުވަނީ އިންތިހާ އަށް ނުބައި ވަހެވެ. އެތާންގެ އެތެރެއިން އި...

2021-07-18 23:38:35
ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ޗައްތީސްގަޅުގެ ފުލުހުން މި ދުވަސްކޮޅު އުޅެނީ ނިކަން އަވަދި ނެތިއެވެ. މިމީހުންނާ ލައިގެންފައި ވަނީ ބޮޑު ގައުމީ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ގެރި ގުއި ރައްކާކޮށްފައި ހ...

Advertisement