އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ! އަދި ދެކެވިފައިހުރިވާހަކަތައް އަޑުއައްސަވައިލައްވާށެވެ!

ޕްރޮގްރާމްގައި އޮތް ގޮތުން އިމާމަށް ބަންގިގޮވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ އ...

2021-01-20 15:56:22
ޚަބަރު

އަންހެނަކު ވަރިވާން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ. އެކަމަށް ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަނބިމީހާ ބުންޏެވެ! 

"ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުއެވެ! އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާއަކީ ސިހުރުވެރިއެއްކަނ...

Advertisement