އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އަޅުގަނޑަކީވެސް އަދި ފިރިމީހާއަކީވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދެމީހުންނެވެ. ޢާންމުކޮށް ގިނަ ބއަކަށް ދިމާވާ ފަދައިން އަޅުގގަނޑުމެން ދެމަފިރިންގެ މެދުގައިވެސް ބޮޑެތި ޝައްކުތަ...

2021-09-15 16:26:03
ޚަބަރު

އެއިރު އަޅުގަނޑުގެ އުމުރަކީ 22 އަހަރެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރަމެވެ. ބައްދަލުވި ޒުވާނަކު އަޅުގަނޑުދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާކަމަށް ބުނެ ކައިވެނިކުރަން ހުށަހެޅުމުން އެކަން ޤަބޫލުކޮ...

Advertisement